เมนู

นสมฺมาวตฺตนาทิกถา

[68] อุปชฺฌายวตฺตนฺติ อุปชฺฌายมฺหิ วตฺติตพฺพํ วตฺตํฯ โสติ สทฺธิวิหาริโกฯ ทุกฺกฏํ อาปชฺชตีติ อสฺส, โส วา ทุกฺกฏํ อาปชฺชตีติ โยชนาฯ ปณาเมตพฺโพติ เอตฺถ ปปุพฺพ นมุธาตุ อตฺถปกรณาทิวเสน อิธ อปสาทนตฺโถติ อาห ‘‘อปสาเทตพฺโพ’’ติฯ อธิมตฺตนฺติ อธิกปฺปมาณํฯ เคหสิตเปมนฺติ เมตฺตาสิเนหํฯ วุตฺตปฏิปกฺขนเยนาติ กณฺหปกฺเข วุตฺเตน ปฏิปกฺเขน นเยนฯ อลํ ปณาเมตุนฺติ เอตฺถ อลํสทฺทสฺส อรหตฺถปฏิกฺขิตฺเตสุ ทฺวีสุ อตฺเถสุ อรหตฺโถติ อาห ‘‘ยุตฺโต ปณาเมตุ’’นฺติฯ

สาติสาโร โหตีติ เอตฺถ ปกติภาวํ อติกฺกมิตฺวา สรณํ ปวตฺตนํ อติสาโร, โทโสฯ สํวิชฺชติ โส เอตสฺสาติ สาติสาโรติ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘สโทโส โหตี’’ติฯ ตสฺสตฺถํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘อาปตฺติํ อาปชฺชตี’’ติฯ อาปตฺตินฺติ ทุกฺกฏาปตฺติํฯ นฺติ วตฺตํฯ

เตสนฺติ สทฺธิวิหาริกานํฯ วตฺตนฺติ พหุกานํ สทฺธิวิหาริกานํ วตฺตํฯ สาทิยนํ วา…เป.… พาโล โหตีติ เอตฺถ พาลสฺส การณํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘สาทิยนํ วา อสาทิยนํ วา น ชานาตี’’ติฯ สาทิยนสฺส วา อสาทิยนสฺส วา อชานนตฺตา พาโล โหตีติ วุตฺตํ โหติฯ อชานนสฺส การณํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘พาโล โหตี’’ติฯ พาลตฺตา สาทิยนํ วา อสาทิยนํ วา น ชานาตีติ วุตฺตํ โหติฯ เตสูติ พหุเกสุ สทฺธิวิหาริเกสุฯ ตสฺสาติ วตฺตสมฺปนฺนภิกฺขุสฺสฯ เตสนฺติ อิตเรสํ สทฺธิวิหาริกานํฯ