เมนู

13. เตรสมสิกฺขาปทํ

[1226] เตรสเม อุปจาเรปีติ อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส ปริกฺเขปารหฏฺฐานสงฺขาเต อุปจาเรปิฯ

[1227] ‘‘อจฺฉินฺนจีวริกายา’’ติ สามญฺญโต วุตฺเตปิ วิเสโสเยวาธิปฺเปโตติ อาห ‘‘สงฺกจฺจิกจีวรเมวา’’ติฯ สมนฺตโต ปุริสานํ ทสฺสนํ กนฺตียติ ฉินฺทียติ เอตฺถาติ สงฺกจฺจิ, อธกฺขกอุพฺภนาภิฏฺฐานํ, สงฺกจฺเจ นิวสิตพฺพนฺติ สํกจฺจิกํ, ตเมว จีวรนฺติ สงฺกจฺจิกจีวรนฺติฯ เตรสมํฯ

ฉตฺตุปาหนวคฺโค นวโมฯ

สพฺพาเนว สิกฺขาปทานีติ สมฺพนฺโธฯ ตโตติ เตหิ อฏฺฐาสีติสตสิกฺขาปเทหิ, อปเนตฺวาติ สมฺพนฺโธฯ

ตตฺราติ เตสุ ขุทฺทเกสุฯ เอตฺถาติ ทสสุ สิกฺขาปเทสูติฯ

ภิกฺขุนิวิภงฺเค ขุทฺทกวณฺณนาย

โยชนา สมตฺตาฯ

5. ปาฏิเทสนียสิกฺขาปท-อตฺถโยชนา

ขุทฺทกานํ อนนฺตรา ปาฏิเทสนียา นาม อฏฺฐ เย ธมฺมา สงฺเขเปเนว สงฺคหํ อารูฬฺหา สงฺคีติกาเรหิ, เตสํ อฏฺฐนฺนํ ปาฏิเทสนียนามกานํ ธมฺมานํ สงฺเขเปเนว เอสา วณฺณนา ปวตฺตเตติ โยชนาฯ

[1228] ยานิ สพฺพิเตลาทีนีติ สมฺพนฺโธฯ หีติ วิตฺถาโรฯ เอตฺถาติ อฏฺฐสุ ปาฏิเทสนีเยสุฯ ปาฬิวินิมุตฺตเกสูติ ปาฬิโต วินิมุตฺตเกสุฯ สพฺเพสูติ อขิเลสุ สพฺพิเตลาทีสูติฯ

ภิกฺขุนิวิภงฺเค ปาฏิเทสนียวณฺณนาย โยชนา สมตฺตาฯ

ปนาติ ปกฺขนฺตรโชตโกฯ เย ธมฺมา อุทฺทิฏฺฐาติ สมฺพนฺโธฯ เตสนฺติ ปาฏิเทสนียานํฯ ปุน เตสนฺติ เสขิยอธิกรณสมถธมฺมานํฯ