เมนู

9. นวมสิกฺขาปทํ

[1158] นวเม อนฺโตติ อพฺภนฺตเรฯ อิมินา อาตฺยูปสคฺคสฺสตฺถํ ทสฺเสติฯ ‘‘โสก’’นฺติอาทินา อนฺโต วาเสติ ปเวเสตีติ อาวาสา ฯ โสกํ อาวาสา โสกาวาสาติ วจนตฺถํ ทสฺเสติฯ ฆรํ ฆรสามิกา อาวิสนฺติ วิย, เอวํ อยมฺปิ โสกํ อาวิสตีติ โยชนาฯ อิตีติ เอวํฯ นฺติ โสกํฯ สฺวาสฺสาติ โส อสฺสาฯ โสติ โสโกฯ อสฺสาติ สิกฺขมานายฯ อาวาโสติ อาวาโสกาโสฯ ‘‘เอทิสา อย’’นฺติ อิมินา ‘‘อชานนฺตี’’ติ เอตฺถ อชานนาการํ ทสฺเสตีติฯ นวมํฯ

10. ทสมสิกฺขาปทํ

[1162] ทสเม อนาปุจฺฉาติ เอตฺถ ตฺวาปจฺจโย โลโปติ อาห ‘‘อนาปุจฺฉิตฺวา’’ติฯ ทฺวิกฺขตฺตุนฺติ ทฺเว วาเรฯ สกินฺติ เอกวารํฯ

[1163] อปุพฺพํ สมุฏฺฐานสีสํ อิมสฺสาติ อปุพฺพสมุฏฺฐานสีสํฯ ทฺวีสุปิ ฐาเนสูติ วาจาโต จ กายวาจาโต จาติ ทฺวีสุ ฐาเนสุปิฯ อนนุชานาเปตฺวาติ มาตาปิตูหิ จ สามิเกน จ น อนุชานาเปตฺวาติฯ ทสมํฯ

11. เอกาทสมสิกฺขาปทํ

[1167] เอกาทสเม ตตฺถาติ ‘‘ปาริวาสิยฉนฺททาเนนา’’ติ วจเนฯ อญฺญตฺราติ อญฺญํ ฐานํฯ

เอกํ อชฺเฌสนฺตีติ เอกํ ภิกฺขุํ ธมฺมกถนตฺถาย นิยฺโยเชนฺติฯ อญฺญํ ปนาติ อุโปสถิกโต อญฺญํ ปนฯ

ตตฺราติ เตสุ ภิกฺขูสุฯ สุภาสุภํ นกฺขตฺตํ ปฐตีติ นกฺขตฺตปาฐโกฯ ทารุณนฺติ กกฺขฬํฯ เตติ ภิกฺขูฯ ตสฺสาติ นกฺขตฺตปาฐกสฺส ภิกฺขุสฺสฯ ‘‘นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ, อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา’’ติชาตกปาฬิ (ชา. 1.1.49)ฯ อยํ ปเนตฺถ โยชนา – นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ พาลํ อตฺโถ หิตํ อุปจฺจคา อุปสมีเป อติกฺกมิตฺวา อคาติฯ เอกาทสมํฯ