เมนู

2. ทุติยสิกฺขาปทํ

[1073] ทุติเย ถญฺญํ ปิวตีติ ปายนฺโต, ทารโก, โส เอติสฺสา อตฺถีติ ปายนฺตีติ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘ถญฺญํ ปายมานิ’’นฺติฯ ทุติยํฯ

3. ตติยสิกฺขาปทํ

[1077] ตติเย นิตฺถริสฺสตีติ วฏฺฏทุกฺขโต นิตฺถริสฺสติฯ

[1079] ปาณาติปาตา เวรมณินฺติ เอตฺถ ปาณาติปาตา วิรมติ อิมายาติ เวรมณีติ อตฺเถน สิกฺขาปทํ เวรมณิ นามาติ อาห ‘‘ปาณาติปาตา เวรมณิสิกฺขาปท’’นฺติฯ ยํ ตํ สิกฺขาปทนฺติ สมฺพนฺโธฯ สพฺพตฺถาติ ‘‘อทินฺนาทานา เวรมณิ’’นฺติอาทีสุ สพฺเพสุ วากฺเยสุฯ ปพฺพชิตาย สามเณริยาติ สมฺพนฺโธฯ เอตาสูติ ฉสุ สิกฺขาสูติฯ ตติยํฯ

4. จตุตฺถสิกฺขาปทํ

[1084] จตุตฺเถ ‘‘วุฏฺฐานสมฺมุตี’’ติ ปทํ ‘‘โหตี’’ติ ปเท กตฺตา, ‘‘ทาตพฺพาเยวา’’ติ ปเท กมฺมนฺติฯ จตุตฺถํฯ

5-9. ปญฺจมาทิสิกฺขาปทํ

[1095] ปญฺจมาทีสุ นวมปริโยสาเนสุ สิกฺขาปเทสุ อนุตฺตานฏฺฐานํ นตฺถีติฯ ปญฺจมฉฏฺฐสตฺตมฏฺฐมนวมานิฯ

10. ทสมสิกฺขาปทํ

[1116] ทสเม วูปกาเสยฺยาติ เอตฺถ กาสธาตุยา คตฺยตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘คจฺเฉยฺยา’’ติฯ ทสมํฯ

คพฺภินิวคฺโค สตฺตโมฯ

8. กุมาริภูตวคฺโค