เมนู

7-9. สตฺตม-อฏฺฐม-นวมสิกฺขาปทํ

[1053] สตฺตมฏฺฐมนวเมสุ อนุตฺตานวจนํ นตฺถิฯ เกวลํ ปน ‘‘อิมิสฺสาปี’’ติ ปทํ วิเสโส, อิมิสฺสาปิ ปาฬิยาติ อตฺโถติฯ สตฺตมฏฺฐมนวมานิฯ

10. ทสมสิกฺขาปทํ

[1062] ทสเม ทฺเว กายา อุปริมกาโย เหฏฺฐิมกาโยติฯ ตตฺถ กฏิโต อุทฺธํ อุปริมกาโย, เหฏฺฐา เหฏฺฐิมกาโยฯ ตตฺถ ‘‘ปสาเข’’ติ อิทํ เหฏฺฐิมกายสฺส นามนฺติ อาห ‘‘อโธกาเย’’ติฯ หีติ สจฺจํฯ ตโตติ อโธกายโตฯ อิมินา ปญฺจมีพาหิรตฺถสมาสํ ทสฺเสติฯ รุกฺขสฺส สาขา ปภิชฺชิตฺวา คตา วิย อุโภ อูรู ปภิชฺชิตฺวา คตาติ โยชนาฯ

[1065] ผาเลหีติ เอตฺถ อิติสทฺโท อาทฺยตฺโถฯ เตน ‘‘โธวา’’ติอาทีนิ จตฺตาริ ปทานิ สงฺคณฺหาติฯ อาณตฺติทุกฺกฏานีติ เหฏฺฐา วุตฺเตสุ อฏฺฐสุ ทุกฺกเฏสุ วินยทุกฺกฏเมวฯ เสเสสูติ ภินฺทนโต เสเสสุ ผาลนาทีสูติฯ ทสมํฯ

อารามวคฺโค ฉฏฺโฐฯ

7. คพฺภินิวคฺโค

1. ปฐมสิกฺขาปท-อตฺถโยชนา

[1069] คพฺภินิวคฺคสฺส ปฐเม กุจฺฉิํ ปวิฏฺโฐ สตฺโต เอติสฺสา อตฺถีติ กุจฺฉิปวิฏฺฐสตฺตาฯ ‘‘กุจฺฉิ’’นฺติปิ ปาโฐฯ อิมินา คพฺภินีติ เอตฺถ คพฺภสทฺโท กุจฺฉิฏฺฐสตฺตวาจโกติ ทสฺเสติฯ คพฺภสทฺโท (อภิธานปฺปทีปิกายํ 944 คาถายํ) หิ กุจฺฉิฏฺฐสตฺเต จ กุจฺฉิมฺหิ จ โอวรเก จ วตฺตตีติฯ ปฐมํฯ