เมนู

[1012] ปฏิชคฺคิกนฺติ รกฺขณกํฯ วจีเภทนฺติ ‘‘ปฏิชคฺคาหี’’ติ วจีเภทํฯ รฏฺเฐติ วิชิเตฯ ตญฺหิ รฐนฺติ คามนิคมาทโย ติฏฺฐนฺติ เอตฺถาติ รฏฺฐนฺติ วุจฺจตีติฯ อฏฺฐมํฯ

9. นวมสิกฺขาปทํ

[1015] นวเม สิปฺปสทฺโท ปจฺเจกํ โยเชตพฺโพ ‘‘หตฺถิสิปฺปญฺจ อสฺสสิปฺปญฺจ รถสิปฺปญฺจ ธนุสิปฺปญฺจ ถรุสิปฺปญฺจา’’ติฯ ตตฺถ ถรุสิปฺปนฺติ อสิกีฬนสิปฺปํฯ มนฺตสทฺโทปิ ปจฺเจกํ โยเชตพฺโพ ‘‘อาถพฺพณมนฺโต จ ขีลนมนฺโต จ วสีกรณมนฺโต จ โสสาปนมนฺโต จา’’ติฯ ตตฺถ อาถพฺพณมนฺโตติ อาถพฺพณเวเทน วิหิโต ปรูปฆาตกโร มนฺโตฯ ขีลนมนฺโตติ สารทารุขีลํ มนฺเตน ชปฺปิตฺวา ปถวิยํ นิขณิตฺวา ธารณมนฺโตฯ วสีกรณมนฺโตติ มนฺเตน ชปฺปิตฺวา ปรสฺส อุมฺมตฺตภาวมาปนฺนกรโณ มนฺโตฯ โสสาปนมนฺโตติ ปรสฺส มํสโลหิตาทิโสสาปนมนฺโตฯ อคทปโยโคติ ภุสวิสสฺส ปโยชนํฯ อาทิสทฺเทน อญฺเญปิ ปรูปฆาตกรเณ สิปฺเป สงฺคณฺหาติฯ ยกฺขปริตฺตนฺติ ยกฺเขหิ สมนฺตโต ตาณํฯ นาคมณฺฑลนฺติ สปฺปานํ ปเวสนนิวารณตฺถํ มณฺฑลพนฺธมนฺโตฯ อาทิสทฺเทน วิสปฏิหนนมนฺตาทโย สงฺคณฺหาตีติฯ นวมํฯ

10. ทสมสิกฺขาปทํ

[1018] ทสเม อนุตฺตานวจนํ นตฺถีติฯ ทสมํฯ

จิตฺตาคารวคฺโค ปญฺจโมฯ

6. อารามวคฺโค

1. ปฐมสิกฺขาปท-อตฺถโยชนา

[1025] อารามวคฺคสฺส ปฐเม อุปจารนฺติ อปริกฺขิตฺตสฺส อารามสฺส ปริกฺเขปารหฏฺฐานํ อุปจารํฯ

[1027] ‘‘สีสานุโลกิกา’’ติ สามญฺญโต วุตฺเตปิ ภิกฺขุนีนเมว สีสนฺติ อาห ‘‘ภิกฺขุนีน’’นฺติฯ ยตฺถาติ ยสฺมิํ ฐาเนติฯ ปฐมํฯ

2. ทุติยสิกฺขาปทํ

[1028] ทุติเย อพฺภนฺตโรติ อพฺภนฺตเร ปริยาปนฺโน, ชาโต วาฯ ‘‘สงฺกาเมสี’’ติ อิมินา สํหรีติ เอตฺถ หรธาตุยา สงฺกมนตฺถํ ทสฺเสติฯ นฺหาปิตาติ กปฺปกาฯ เต หิ นหาเปนฺติ โสจาเปนฺตีติ นฺหาปิตาติ วุจฺจนฺติฯ นฺติ กาสาวนิวาสนนฺติฯ ทุติยํฯ

3-4. ตติย-จตุตฺถสิกฺขาปทํ

[1036] ตติยจตุตฺเถสุ อนุตฺตานฏฺฐานํ นตฺถีติฯ ตติยจตุตฺถานิฯ

5. ปญฺจมสิกฺขาปทํ

[1043] ปญฺจเม ‘‘กุเล มจฺฉโร’’ติ เอตฺถ มจฺฉรนํ มจฺฉโรติ วจนตฺโถ กาตพฺโพฯ ‘‘ตํ กุลํ อสฺสทฺธํ อปฺปสนฺน’’นฺติ กุลสฺส อวณฺณํ ภาสตีติ โยชนาฯ ‘‘ภิกฺขุนิโย ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา’’ติ ภิกฺขุนีนํ อวณฺณํ ภาสตีติ โยชนาฯ

[1045] ‘‘สนฺตํเยว อาทีนว’’นฺติ สมฺพนฺธิยา สมฺพนฺธํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘กุลสฺส วา ภิกฺขุนีนํ วา’’ติ อิมินา ทฺวีสุ อญฺญตรเมว น สมฺพนฺโธ โหติ, อถ โข ทฺวยมฺปีติ ทสฺเสตีติฯ ปญฺจมํฯ

6. ฉฏฺฐสิกฺขาปทํ

[1048] ฉฏฺเฐ โอวาทายาติ เอตฺถ น โย วา โส วา โอวาโท โหติ, อถ โข ครุธมฺโมเยวาติ อาห ‘‘ครุธมฺมตฺถายา’’ติฯ สห วสติ เอตฺถ, เอเตนาติ วา สํวาโสติ วจนตฺเถน อุโปสถปวารณา สํวาโส นามาติ อาห ‘‘อุโปสถปวารณาปุจฺฉนตฺถายา’’ติฯ ‘‘ปุจฺฉนตฺถายา’’ติ อิมินา ‘‘สํวาสายา’’ติ เอตฺถ อุตฺตรปทโลปภาวํ ทสฺเสติฯ เอตฺถาติ ภิกฺขุนิวิภงฺเค, สิกฺขาปเท วา ปาฬิยํ วาติฯ ฉฏฺฐํฯ