เมนู

‘‘อภิภูตา’’ติ อิมินา ‘‘อปกตา’’ติ เอตฺถ กรธาตุ สพฺพธาตฺวตฺถวาจีปิ อิธ อปปุพฺพตฺตา วิเสสโต อภิภวนตฺเถ วตฺตตีติ ทสฺเสติฯ เอตาสนฺติ ภิกฺขุนีนํฯ ‘‘สญฺญาปยมานา’’ติ อิมินา สญฺญาปนํ สญฺญตฺตีติ วจนตฺถํ ทสฺเสติฯ เหตูทาหรณาทีหีติ เอตฺถ อาทิสทฺเทน อุปมาทโย สงฺคณฺหาติฯ ‘‘วิวิเธหิ นเยหิ ญาปนา’’ติ อิมินา วิวิเธหิ ญาปนํ วิญฺญตฺตีติ วจนตฺถํ ทสฺเสติฯ

[943] จงฺกมเน ปทวารคณนาย อาปตฺติยา น กาเรตพฺโพติ อาห ‘‘นิวตฺตนคณนายา’’ติฯ ปทาทิคณนายาติ ปทอนุปทาทิคณนายาติฯ ตติยํฯ

4. จตุตฺถสิกฺขาปทํ

[949] จตุตฺเถ อนุตฺตานฏฺฐานํ นตฺถีติฯ จตุตฺถํฯ

5. ปญฺจมสิกฺขาปทํ

[952] ปญฺจเม อาณตฺตา ภิกฺขุนีติ โยชนาฯ อิทญฺจ ปจฺจาสนฺนวเสน วุตฺตํ ยํกิญฺจิปิ อาณาเปตุํ สกฺกุเณยฺยตฺตาติฯ ปญฺจมํฯ

6-9. ฉฏฺฐาทิสิกฺขาปทํ

[955] ฉฏฺฐ-สตฺตม-อฏฺฐม-นวเมสุ อนุตฺตานวจนํ นตฺถีติฯ ฉฏฺฐ สตฺตม อฏฺฐม นวมานิฯ

10. ทสมสิกฺขาปทํ

[973] ทสเม อหุนฺทริกาติ ตสฺมิํ กาเล, เทเส วา สมฺพาธสฺส นามเมตนฺติ อาห ‘‘อหุนฺทริกาติ สมฺพาธา’’ติฯ