เมนู

9. นวมสิกฺขาปทํ

[921] นวเม เตสนฺติ เย ‘‘น มยํ อยฺเย สกฺโกมา’’ติ วทนฺติ, เตสํฯ ทสฺสตีติ อจฺฉาเทสฺสตีติฯ นวมํฯ

10. ทสมสิกฺขาปทํ

[927] ทสเม ยสฺสาติ กถินสฺสฯ อุพฺภารมูลโกติ อุทฺธารมูลโกฯ สทฺธาปริปาลนตฺถนฺติ กถินุทฺธารํ ยาจนฺตสฺส สทฺธาย ปริปาลนตฺถนฺติฯ ทสมํฯ

นคฺควคฺโค ตติโยฯ

4. ตุวฏฺฏวคฺโค

1. ปฐมสิกฺขาปท-อตฺถโยชนา

[933] ตุวฏฺฏวคฺคสฺส ปฐเม ‘‘ตุวฏฺฏ นิปชฺชาย’’นฺติ ธาตุปาเฐสุ (สทฺทนีติธาตุมาลายํ 18 ฏการนฺตธาตุ) วุตฺตตฺตา ‘‘ตุวฏฺเฏยฺยุนฺติ นิปชฺเชยฺยุ’’นฺติ วุตฺตนฺติฯ ปฐมํฯ

2. ทุติยสิกฺขาปทํ

[937] ทุติเย เอกตฺถรณปาวุรณนฺติเอตฺถ อุตฺตรปทานํ ทฺวนฺทภาวํ, ปุพฺพปเทน จ พาหิรตฺถสมาสภาวํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘เอก’’นฺติอาทิฯ ตตฺถ เจว, จสทฺเทหิ ทฺวนฺทภาวํ ทีเปติ, ‘‘เอตาส’’นฺติอิมินา พาหิรตฺถสมาสภาวํฯ เอตนฺติ ‘‘เอกตฺถรณปาวุรณา’’ติ เอตํ นามนฺติฯ ทุติยํฯ

3. ตติยสิกฺขาปทํ

[941] ตติเย อุฬารกุลาติ ชาติเสฏฺฐกุลา, อิสฺสริยโภคาทีหิ วา วิปุลกุลาฯ คุเณหีติ สีลาทิคุเณหิฯ ‘‘อุฬาราติ สมฺภาวิตา’’ติ อิมินา อิติโลปตุลฺยาธิกรณสมาสํ ทสฺเสติฯ