เมนู

9. นวมสิกฺขาปทํ

[875] นวเม อภิสเปยฺยาติ เอตฺถ สปธาตุสฺส อกฺโกสนตฺถํ อนฺโตกตฺวา กรธาตุยา อตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘สปถํ กเรยฺยา’’ติฯ นิรเย นิพฺพตฺตามฺหีติ อหํ นิรเย นิพฺพตฺตา อมฺหีติ โยชนาฯ นิรเย นิพฺพตฺตตูติ เอสา ภิกฺขุนี นิรเย นิพฺพตฺตตูติ โยชนาฯ อีทิสา โหตูติ มม สทิสา โหตูติ อตฺโถฯ กาณาติ เอกกฺขิกาณา, ทฺวกฺขิกาณา วาฯ กุณีติ หตฺถปาทาทิวงฺกาฯ

[878] เอทิสาติ วิรูปาทิชาติกาฯ วิรมสฺสูติ วิรมาหิฯ อทฺธาติ ธุวนฺติฯ นวมํฯ

10. ทสมสิกฺขาปทํ

[879] ทสเม อนุตฺตานฏฺฐานํ นตฺถีติฯ ทสมํฯ

อนฺธการวคฺโค ทุติโยฯ

3. นคฺควคฺโค

1. ปฐมสิกฺขาปท-อตฺถโยชนา

[883] นคฺควคฺคสฺส ปฐเม พฺรหฺมจริเยน จิณฺเณนาติ จิณฺเณน พฺรหฺมจริเยน กิํ นุ โข นามาติ อตฺโถฯ ‘‘พฺรหฺมจริยสฺส จรเณนา’’ติ อิมินา จิณฺณสทฺทสฺส จรณํ จิณฺณนฺติ วจนตฺถํ ทสฺเสติฯ ‘‘น อญฺญํ จีวร’’นฺติ อิมินา เอวตฺถํ ทสฺเสติ, อญฺญตฺถาโปหนํ วาติฯ ปฐมํฯ

2. ทุติยสิกฺขาปทํ

[887] ทุติเย อนุตฺตานฏฺฐานํ นตฺถีติฯ ทุติยํฯ

3. ตติยสิกฺขาปทํ

[893] ตติเย อนนฺตรายิกินีติ เอตฺถ นตฺถิ อนฺตราโย เอติสฺสาติ อนนฺตรายา, สา เอว อนนฺตรายิกินีติ วจนตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘อนนฺตรายา’’ติฯ ตติยํฯ

4. จตุตฺถสิกฺขาปทํ

[898] จตุตฺเถ ปญฺจาหนฺติ สมาหารทิคุ, ณิกปจฺจโย สฺวตฺโถฯ สงฺฆาฏิจาโรติเอตฺถ เกนฏฺเฐน สงฺฆาฏิ นาม, จารสทฺโท กิมตฺโถติ อาห ‘‘ปริโภควเสน วา’’ติอาทิฯ ตตฺถ สงฺฆฏิตฏฺเฐนาติ สํหริตฏฺเฐนฯ อิมินา ‘‘เกนฏฺเฐน สงฺฆาฏิ นามา’’ติ ปุจฺฉํ วิสชฺเชติฯ ‘‘ปริวตฺตน’’นฺติ อิมินา ‘‘จารสทฺโท กิมตฺโถ’’ติ โจทนํ ปริหรติฯ ปญฺจสูติ ติจีวรํ อุทกสาฏิกา สํกจฺจิกาติ ปญฺจสูติฯ จตุตฺถํฯ

5. ปญฺจมสิกฺขาปทํ

[903] ปญฺจเม ‘‘จีวรสงฺกมนีย’’นฺติเอตฺถ สงฺกเมตพฺพํ ปฏิทาตพฺพนฺติ สงฺกมนียนฺติ กมุธาตุสฺส ปฏิทานตฺถญฺจ อนียสทฺทสฺส กมฺมตฺถญฺจ, ‘จีวรญฺจ ตํ สงฺกมนียญฺเจ’ติ จีวรสงฺกมนียนฺติ วิเสสนปรปทภาวญฺจ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘สงฺกเมตพฺพํ จีวร’’นฺติฯ ตตฺถ ‘‘สงฺกเมตพฺพํ จีวร’’นฺติ อิมินา กมฺมตฺถญฺจ วิเสสนปรปทภาวญฺจ ทสฺเสติฯ ‘‘ปฏิทาตพฺพจีวร’’นฺติ อิมินา กมุธาตุยา อตฺถํ ทสฺเสติ อธิปฺปายวเสนาติฯ ปญฺจมํฯ