เมนู

2. ทุติยสิกฺขาปทํ

[842] ทุติเย อิทเมว ปทํ นานนฺติ สมฺพนฺโธติฯ ทุติยํฯ

3. ตติยสิกฺขาปทํ

[846] ตติเย ‘‘อิทเมวา’’ติ ปทํ อนุวตฺเตตพฺพํฯ ตาทิสเมวาติ ปฐมสทิสเมวาติ อตฺโถติฯ ตติยํฯ

4. จตุตฺถสิกฺขาปทํ

[850] จตุตฺเถ กณฺณสฺส สมีปํ นิกณฺณํ, ตเมว นิกณฺณิกนฺติ วุตฺเต กณฺณมูลนฺติ อาห ‘‘กณฺณมูลํ วุจฺจตี’’ติฯ ‘‘กณฺณมูเล’’ติ อิมินา ‘‘นิกณฺณิก’’นฺติ เอตฺถ ภุมฺมตฺเถ อุปโยควจนนฺติ ทสฺเสติฯ อาหรณตฺถายาติ อาหราปนตฺถายาติฯ จตุตฺถํฯ

5. ปญฺจมสิกฺขาปทํ

[854] ปญฺจเม เตสนฺติ ฆรสามิกานํฯ ฆรมฺปีติ น เกวลํ อาสนเมว, ฆรมฺปิ โสเธมาติ อตฺโถฯ ตโตติ ปริวิตกฺกนโต, ปรนฺติ สมฺพนฺโธฯ

[858] โจรา วา อุฏฺฐิตา โหนฺตีติ โยชนาติฯ ปญฺจมํฯ

6. ฉฏฺฐสิกฺขาปทํ

[860] ฉฏฺเฐ อภินิสีเทยฺยาติ เอตฺถ อภิสทฺโท อุปสคฺคมตฺโตวาติ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘นิสีเทยฺยา’’ติฯ เอเสว นโย อภินิปชฺเชยฺยาติ เอตฺถาปิฯ ทฺเว อาปตฺติโยติ สมฺพนฺโธติฯ ฉฏฺฐํฯ

7. สตฺตมสิกฺขาปทํ

[864] สตฺตเม สพฺพนฺติ สกลํ วตฺตพฺพวจนนฺติฯ สตฺตมํฯ

8. อฏฺฐมสิกฺขาปทํ

[869] อฏฺฐเม อนุตฺตานวจนํ นตฺถีติฯ อฏฺฐมํฯ