เมนู

2. ทุติยนิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยสิกฺขาปทํ

[738] ทุติเย อหตโจฬานมฺปิ เสทมลาทิกิลินฺเน วิรูปตฺตา ‘‘ชิณฺณโจฬา’’ติ วุตฺตํฯ ‘‘อปิ อยฺยาหี’’ติอิมินา ‘‘อป อยฺยาหี’’ติปทวิภาคํ นิวตฺเตติฯ

[740] สพฺพมฺปิ เอตํ จีวรนฺติ โยชนาฯ เอวํ ปฏิลทฺธนฺติ เอวํ นิสฺสชฺชิตฺวา ลทฺธํฯ ยถาทาเนเยวาติ ยถา ทายเกหิ ทินฺนํ, ตสฺมิํ ทาเนเยว อุปเนตพฺพํ, อกาลจีวเรเยว ปกฺขิปิตพฺพนฺติ อตฺโถติฯ ทุติยํฯ

3. ตติยนิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยสิกฺขาปทํ

[743] ตติเย หนฺทสทฺโท ววสฺสคฺคตฺเถ นิปาโตติ อาห ‘‘หนฺทาติ คณฺหา’’ติฯ พหูนิ นิสฺสคฺคิยานีติ สมฺพนฺโธฯ สํหริตฺวาติ วิสุํ วิสุํ สงฺฆริตฺวาติฯ ตติยํฯ

4. จตุตฺถนิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยสิกฺขาปทํ

[748] จตุตฺเถ กิณาติ อเนนาติ กยนฺติ วจนตฺเถน มูลํ กยํ นามาติ อาห ‘‘มูเลนา’’ติฯ สาติ ถุลฺลนนฺทา, อาห กิราติ สมฺพนฺโธฯ ญาธาตุยา อวโพธนตฺถโต อญฺญมฺปิ ญาธาตุยา ยาจนตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘ยาจิตฺวา วา’’ติฯ

[752] นฺติ สพฺพิเตลาทิฯ ตญฺเญวาติ สพฺพิเตลาทิเมวฯ ยมกนฺติ สพฺพิํ สห เตเลน ยุคฬํ กตฺวาฯ เวชฺเชนาติ ภิสกฺเกนฯ โส หิ อายุพฺเพทสงฺขาตํ วิชฺชํ ชานาตีติ เวชฺโชติ จ โรคญฺจ ตสฺส นิทานญฺจ เภสชฺชญฺจ วิทติ ชานาตีติปิ เวชฺโชติ จ วุจฺจติฯ ตโตติ เวชฺเชน วุตฺตการณาฯ กหาปณสฺสาติ กหาปเณน, อาภตนฺติ สมฺพนฺโธติฯ จตุตฺถํฯ

5. ปญฺจมนิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยสิกฺขาปทํ

[753] ปญฺจเม สาติ สิกฺขมานาฯ อยนฺติ สิกฺขมานาฯ อทฺธาติ เอกํเสนฯ ‘‘เจตาเปตฺวา’’ติ เอตฺถ จิติสทฺโท ชานนตฺโถติ อาห ‘‘ชานาเปตฺวา’’ติฯ ปญฺจมํฯ