เมนู

ทุพฺพลภาเวนาติ เอตฺถ ภาวอิติปเทน ณฺยปจฺจยสฺส ภาวตฺถํ, เอนอิติปเทน นิสฺสกฺกวจนสฺส กรณตฺถํ ทสฺเสตีติ ทฏฺฐพฺพํฯ สพฺพตฺถาติ ‘‘อุญฺญายา’’ติอาทีสุ สพฺเพสุ ปเทสุฯ จสทฺโท ลุตฺตนิทฺทิฏฺโฐติ อาห ‘‘เอวํ สมุจฺจยตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ’’ติฯ วิวิจฺจถาติ เอตฺถ วีตฺยูปสคฺโค วินาสทฺทตฺโถ, วิจธาตุ สตฺตตฺโถติ อาห ‘‘วินา โหถา’’ติฯ ทสมํฯ

อนนฺตรา ปกฺขิปิตฺวาติ สมฺพนฺโธฯ มหาวิภงฺคโต อาหริตานิ อิมานิ ตีณิ สิกฺขาปทานีติ โยชนาฯ นว ปฐมาปตฺติกา เวทิตพฺพาติ สมฺพนฺโธฯ สพฺเพปิ ธมฺมาติ โยชนาฯ เอตฺถาติ ‘‘อุทฺทิฏฺฐา โข’’ติอาทิปาเฐฯ ตํ ปนาติ ปกฺขมานตฺตํ ปนาติฯ

อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย

ภิกฺขุนิวิภงฺเค

สตฺตรสกวณฺณนาย โยชนา สมตฺตาฯ

3. นิสฺสคฺคิยกณฺฑํ

1. ปฐมนิสฺสคฺคิยปาจิตฺติยสิกฺขาปท-อตฺถโยชนา

ติํส นิสฺสคฺคิยา เย ธมฺมา ภิกฺขุนีนํ ภควตา ปกาสิตา, เตสํ ธมฺมานํ ทานิ อิมสฺมิํ กาเล อยํ สํวณฺณนากฺกโม ภวตีติ โยชนาฯ

[733] ปฐเม อามตฺติกาปณนฺติ เอตฺถ อามตฺตสทฺโท ภาชนปริยาโยติ อาห ‘‘ภาชนานี’’ติฯ ภาชนานิ หิ อมนฺติ ปริภุญฺชิตพฺพภาวํ คจฺฉนฺตีติ ‘‘อมตฺตานี’’ติ วุจฺจนฺติฯ อมตฺตานิ วิกฺกิณนฺตีติ ‘‘อามตฺติกา’’ติ วจนตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘ตานี’’ติอาทิฯ เตสนฺติ อามตฺติกานํฯ ตํ วาติ อามตฺติกาปณํ วาฯ

[734] ‘‘สนฺนิธิ’’นฺติ อิมินา สํนิปุพฺโพ จิสทฺโท อุจินนตฺโถติ ทสฺเสติฯ หิสทฺโท วิเสสโชตโกฯ ตตฺถาติ มหาวิภงฺเคฯ อิธาติ ภิกฺขุนิวิภงฺเคฯ

อิทมฺปีติ อิทํ สิกฺขาปทมฺปิฯ ปิสทฺโท มหาวิภงฺคสิกฺขาปทํ อเปกฺขตีติฯ ปฐมํฯ