เมนู

‘‘ปจนฺตี’’ติ วุตฺเต อวินาภาวโต ‘‘ภุญฺชนฺตี’’ติ อตฺโถปิ คเหตพฺโพติ อาห ‘‘ปจนฺติ เจว ภุญฺชนฺติ จา’’ติฯ ‘‘น เกวล’’นฺติอาทินา อญฺเญปีติ เอตฺถ ปิสทฺทสฺส สมฺปิณฺฑนตฺถํ ทสฺเสติ, ตฺวํ อาจริสฺสสีติ สมฺพนฺโธฯ ปุน ตฺวนฺติ ตํ, อุปโยคตฺเถ เจตํ ปจฺจตฺตวจนํ, ‘‘มา ภิทา’’ติอิมินา สมฺพนฺธิตพฺพํฯ ‘‘ปาสาโณ’’ติอิมินา อสฺมสทฺโท ปาสาณปริยาโยติ ทสฺเสติฯ เตนาติ ภินฺทนเหตุนาฯ

[648] อตฺตโน กงฺขาฐานสฺส ปุจฺฉนํ สนฺธาย วุตฺตํ ‘‘น กเถตพฺพ’’นฺติฯ

[649] สมธุเรนาติ สมํ ธุเรน, สมํ มุเขนาติ อตฺโถฯ

[652] ยํ มูลํ วา ยา สาขา วา คจฺฉตีติ โยชนาฯ ขนฺเธติ รุกฺขสฺส ขนฺเธฯ นิกฺขมตีติ อุจฺจารปสฺสาโว นิกฺขมติฯ ติณณฺฑุปกนฺติ ติเณน กตํ, ติณมยํ วา อณฺฑุปกํฯ เอตฺถาติ อุจฺจารปสฺสาวเขเฬสุฯ

[653] อธิปฺเปตอุทกํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘ปริโภคอุทกเมวา’’ติฯ สตฺตโม วคฺโคฯ

เอตฺถาติ เสขิเยสุฯ สูปพฺยญฺชนปฏิจฺฉาทเนติ สูปพฺยญฺชเน โอทเนน ปฏิจฺฉาเทติฯ สมตฺตา เสขิยาฯ

8. สตฺตาธิกรณสมถ-อตฺถโยชนา

[655] สงฺขฺยํ ปริจฺฉิชฺชตีติ สงฺขฺยาปริจฺเฉโทฯ เตสนฺติ จตุพฺพิธานมธิกรณานํฯ ตสฺสาติ เตสํ ขนฺธกปริวารานํฯ ตตฺเถวาติ เตสุ เอว ขนฺธกปริวาเรสุฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ สิกฺขาปเทสูติฯ

อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย

ภิกฺขุวิภงฺควณฺณนาย โยชนา สมตฺตาฯ

ชาทิลญฺฉิตนาเมน เนกานํ วาจิโต มยาฯ

สาธุํ มหาวิภงฺคสฺส, สมตฺโต โยชนานโยติฯ

ภิกฺขุนีวิภงฺโค

1. ปาราชิกกณฺฑอตฺถโยชนา