เมนู

[579] วาสํ อุปคโตติ วา วาเสน อุปคโตติ วา อตฺถํ ปฏิกฺขิปนฺโต อาห ‘‘วาสตฺถาย อุปคตสฺสา’’ติฯ

[580] หตฺถปาเท อกีฬนฺโต สุสํวุโต นามาติ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘หตฺถํ วา ปาทํ วา อกีฬาเปนฺโต’’ติฯ

[582] โอกฺขิตฺตจกฺขูติ เอตฺถ โอสทฺโท เหฏฺฐาปริยาโยติ อาห ‘‘เหฏฺฐา ขิตฺตจกฺขู’’ติฯ ‘‘หุตฺวา’’ติอิมินา กิริยาวิเสสนภาวํ ทสฺเสติฯ ยุคยุตฺตโกติ ยุเค ยุตฺตโกฯ ทมิยิตฺถาติ ทนฺโตฯ อาภุโส ชานาติ การณาการณนฺติ อาชาเนยฺโยฯ เอตฺตกนฺติ จตุหตฺถปมาณํฯ โย คจฺฉติ, อสฺส ภิกฺขุโน ทุกฺกฏา อาปตฺติ โหตีติ โยชนาฯ ‘‘ปริสฺสยภาว’’นฺติ จ ‘‘ปริสฺสยาภาว’’นฺติ จ ทฺเว ปาฐา ยุชฺชนฺติเยวฯ

[584] อิตฺถมฺภูตลกฺขเณติ อิมํ ปการํ อิตฺถํ จีวรุกฺขิปนํ, ภวติ คจฺฉตีติ ภูโต, ภิกฺขุฯ ลกฺขียติ อเนนาติ ลกฺขณํ, จีวรํฯ อิตฺถํ ภูโต อิตฺถมฺภูโต, ตสฺส ลกฺขณํ อิตฺถมฺภูตลกฺขณํ, ตสฺมิํฯ กรณวจนํ ทฏฺฐพฺพนฺติ โยชนาฯ อิตฺถมฺภูตลกฺขณํ นาม กิริยาวิเสสนสฺส สภาโวติ อาห ‘‘เอกโต วา…เป.… หุตฺวาติ อตฺโถ’’ติฯ อนฺโตอินฺทขีลโตติ คามสฺส อนฺโตอินฺทขีลโตติฯ ปฐโม วคฺโคฯ

2. อุชฺชคฺฆิกวคฺค-อตฺถโยชนา

[586] อุจฺจาสทฺทํ กตฺวา ชคฺฆนํ หสนํ อุชฺชคฺโฆ, โสเยว อุชฺชคฺฆิกา, ตายฯ อิติ อิมมตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘มหาหสิตํ หสนฺโต’’ติฯ เอตฺถาติ ‘‘อุชฺชคฺฆิกายา’’ติปเทฯ

[588] กิตฺตาวตาติ กิตฺตเกน ปมาเณน, เอวํ นิสินฺเนสุ เถเรสูติ สมฺพนฺโธ, นิทฺธารเณ เจตํ ภุมฺมวจนํฯ ววตฺถเปตีติ อิทญฺจีทญฺจ กเถตีติ ววตฺถเปติฯ เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน ปมาเณนฯ

[590] นิจฺจลํ กตฺวา กายสฺส อุชุฏฺฐปนํ กายปคฺคโห นามาติ อาห ‘‘นิจฺจลํ กตฺวา’’ติอาทิฯ เอเสว นโย พาหุปคฺคหสีสปคฺคเหสุปีติฯ ทุติโย วคฺโคฯ