เมนู

6. ตูโลนทฺธสิกฺขาปทํ

[526] ฉฏฺเฐ เอตฺถาติ มญฺจปีเฐฯ อวนหิตพฺพนฺติ โอนทฺธํ, ตูเลน โอนทฺธํ ตูโลนทฺธนฺติ อตฺโถปิ ยุชฺชติฯ ตูลํ ปกฺขิปิตฺวาติ มญฺจปีเฐ จิมิลิกํ ปตฺถริตฺวา ตสฺสุปริ ตูลํ ปกฺขิปิตฺวาติ อตฺโถติฯ ฉฏฺฐํฯ

7. นิสีทนสิกฺขาปทํ

[531] สตฺตเม กตฺถาติ กิสฺมิํ ขนฺธเก, กิสฺมิํ วตฺถุสฺมิํ วาฯ หีติ สจฺจํฯ ตตฺถาติ จีวรกฺขนฺธเก, ปณีตโภชนวตฺถุสฺมิํ วาฯ ‘‘ยถา นามา’’ติ อิมินา ‘‘เสยฺยถาปี’’ติ ปทสฺส อตฺถํ ทสฺเสติ, ‘‘ปุราโณ จมฺมกาโร’’ติ อิมินา ‘‘ปุราณาสิโกฏฺโฐ’’ติ ปทสฺสฯ จมฺมกาโร หิ อสินา จมฺมํ กุฏติ ฉินฺทตีติ ‘‘อสิโกฏฺโฐ’’ติ วุจฺจติฯ วตฺถุปฺปนฺนกาลมุปนิธาย วุตฺตํ ‘‘ปุราโณ’’ติ ฯ ตเมวูปมํ ปากฏํ กโรนฺโต อาห ‘‘ยถา หี’’ติฯ หีติ ตปฺปากฏีกรณํ, ตํ ปากฏํ กริสฺสามีติ หิ อตฺโถฯ จมฺมกาโร กฑฺฒตีติ สมฺพนฺโธฯ วิตฺถตนฺติ วิสาลํฯ โสปีติ อุทายีปิฯ ตํ นิสีทนํ กฑฺฒตีติ โยชนาฯ เตนาติ กฑฺฒนเหตุนาฯ นฺติ อุทายิํฯ สนฺถตสทิสนฺติ สนฺถเตน สทิสํฯ เอกสฺมิํ อนฺเตติ เอกสฺมิํ โกฏฺฐาเส, ผาเลตฺวาติ สมฺพนฺโธติฯ สตฺตมํฯ

8. กณฺฑุปฏิจฺฉาทิสิกฺขาปทํ

[537] อฏฺฐเม ‘‘กตฺถา’’ติอาทีนิ วุตฺตนยาเนวฯ

[539] ‘‘ยสฺสา’’ติ ปทสฺส วิสยํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘ภิกฺขุโน’’ติฯ ‘‘นาภิยา เหฏฺฐา’’ติ อิมินา นาภิยา อโธ อโธนาภีติ วจนตฺถํ ทสฺเสติ, ‘‘ชาณุมณฺฑลานํ อุปรี’’ติ อิมินา ชาณุมณฺฑลานํ อุพฺภ อุพฺภชาณุมณฺฑลนฺติฯ อุพฺภสทฺโท หิ อุปริปริยาโย สตฺตมฺยนฺตนิปาโตฯ กณฺฑุขชฺชุสทฺทานํ เววจนตฺตา วุตฺตํ ‘‘กณฺฑูติ ขชฺชู’’ติฯ กณฺฑติ เภทนํ กโรตีติ กณฺฑุฯ ขชฺชติ พฺยธนํ กโรตีติ ขชฺชุฯ เกสุจิ โปตฺถเกสุ ‘‘กจฺฉู’’ติ ปาโฐ อตฺถิ, โส อยุตฺโตฯ