เมนู

3. วิกาลคามปฺปวิสนสิกฺขาปทํ

[508] ตติเย ‘‘ติรจฺฉานภูตํ กถ’’นฺติ อิมินา ‘‘ติรจฺฉานกถ’’นฺติ ปทสฺส ตุลฺยนิสฺสิตสมาสํ ทสฺเสติฯ ราชปฏิสํยุตฺตนฺติ ราชูหิ ปฏิสํยุตฺตํฯ

[512] สมฺพหุลา ภิกฺขูติ สมฺพนฺโธฯ ตสฺมิํ คาเมติ ตสฺมิํ ปฐมปวิสนคาเมฯ ตํ กมฺมนฺติ ตํ อิจฺฉิตกมฺมํฯ อนฺตราติ คามวิหารานมนฺตเรฯ ภุมฺมตฺเถ เจตํ นิสฺสกฺกวจนํฯ

กุลฆเร วาติ ญาติกุลอุปฏฺฐากกุลฆเร วาฯ เตลภิกฺขาย วาติ เตลยาจนตฺถาย วาฯ ปสฺเสติ อตฺตโน ปสฺเส สมีเปติ วุตฺตํ โหติฯ เตนาติ คามมชฺฌมคฺเคนฯ อโนกฺกมฺมาติ อโนกฺกมิตฺวา, อปกฺกมิตฺวาติ อตฺโถติฯ ตติยํฯ

4. สูจิฆรสิกฺขาปทํ

[517] จตุตฺเถ กการสฺส ปทปูรณภาวํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘เภทนเมว เภทนก’’นฺติฯ อสฺสตฺถิอตฺเถ อปจฺจโยติ อาห ‘‘ตํ อสฺส อตฺถี’’ติฯ อสฺสาติ ปาจิตฺติยสฺสฯ ปฐมํ สูจิฆรํ ภินฺทิตฺวา ปจฺฉา ปาจิตฺติยํ เทเสตพฺพนฺติ อตฺโถฯ อรณิธนุเกติ อรณิยา ธนุเกฯ เวธเกติ กายพนฺธนเวธเกติฯ จตุตฺถํฯ

5. มญฺจสิกฺขาปทํ

[522] ปญฺจเม เฉทนเมว เฉทนกํ, ตมสฺสตฺถีติ เฉทนกนฺติ อตฺถํ สนฺธาย วุตฺตํ ‘‘วุตฺตนยเมวา’’ติฯ

นิขณิตฺวาติ ปมาณาติเรกํ นิขณิตฺวาฯ อุตฺตานํ วา กตฺวาติ เหฏฺฐุปริ ปริวตฺตนํ วา กตฺวาฯ ฐเปตฺวาติ ลมฺพณวเสน ฐเปตฺวาติฯ ปญฺจมํฯ