เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

มหานิทฺเทส-อฏฺฐกถา

คนฺถารมฺภกถา

อวิชฺชาลงฺคิํ ฆาเตนฺโต, นนฺทิราคญฺจ มูลโต;

ภาเวนฺตฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ, ผุสิ โย อมตํ ปทํฯ

ปาปุณิตฺวา ชิโน โพธิํ, มิคทายํ วิคาหิย;

ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตตฺวา, เถรํ โกณฺฑญฺญมาทิโตฯ

อฏฺฐารสนฺนํ โกฏีนํ, โพเธสิ ตาปโส ตหิํ;

วนฺเทหํ สิรสา ตญฺจ, สพฺพสตฺตานมุตฺตมํฯ

ตถา ธมฺมุตฺตมญฺเจว, สงฺฆญฺจาปิ อนุตฺตรํ;

สํขิตฺเตน หิ โย วุตฺตํ, ธมฺมจกฺกํ วิภาคโสฯ

สาริปุตฺโต มหาปญฺโญ, สตฺถุกปฺโป ชินตฺรโช;

ธมฺมจกฺกํ วิภาเชตฺวา, มหานิทฺเทสมพฺรวิ;

ปาโฐ วิสิฏฺโฐ นิทฺเทโส, ตํนามวิเสสิโต จฯ

ตํ สาริปุตฺตํ ชินราชปุตฺตํ, เถรํ ถิราเนกคุณาธิวาสํ;

ปญฺญาปภาวุคฺคตจารุกิตฺติํ, สุนีจวุตฺติญฺจ อโถ นมิตฺวาฯ