เมนู

วิสฺสฏฺฐิ กายสํสคฺคํ, ทุฏฺฐุลฺลํ อตฺตกามญฺจ;

สญฺจริตฺตํ กุฏี เจว, วิหาโร จ อมูลกํฯ

กิญฺจิเลสญฺจ เภโท จ, ตสฺเสว อนุวตฺตกา;

ทุพฺพจํ กุลทูสญฺจ, สงฺฆาทิเสสา เตรสาติฯ

สงฺฆาทิเสสกณฺฑํ นิฏฺฐิตํฯ

3. อนิยตกณฺฑํ

1. ปฐมอนิยตสิกฺขาปทํ

อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ทฺเว อนิยตา ธมฺมา

อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติฯ