เมนู

vinayavinicchaya-uttaravinicchaya,aṭṭhakathā,

vinayavinicchaya-uttaravinicchaya,aṭṭhakathā, [ปฐมปณฺณํ]