เมนู

สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณฺณนา(ทุติโย ภาโค),

สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมฺตปาสาทิกาวณฺณนา(ทุติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]
 • ปฐมปาราชิกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมปฺปญฺญตฺติกถา นิฏฺฐิตา ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมปาราชิกกณฺเฑ วินยธรลกฺขณาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมปาราชิกกณฺเฑ สมุฏฺฐานาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปาราชิกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปาราชิกกณฺเฑ อนุปฺปญฺญตฺติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปาราชิกกณฺเฑ ปทภาชนียวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปาราชิกกณฺเฑ ภุมฺมฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๒) อากาสฏฺฐกถายํ ฯ มุขตุณฺฑเกนาติ มุขคฺเคน ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๓) เวหาสฏฺฐกถายมฺปน จีวรวํเส ฐปิตจีวรสฺส อากฑฺฒเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๔) อุทกฏฺฐกถายํ ฯ สนฺทมานอุทเก นิกฺขิตฺตํ น ติฏฺฐตีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๕) นาวฏฺฐกถายํ ปน ยา พนฺธเน มุตฺเต ฐานา น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๖) ยานฏฺฐกถายํ ฯ ทุกยุตฺตสฺสาติ ทฺวีหิ โคเณหิ ยุตฺตสฺส ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๗) ภารฏฺฐกถายํ ฯ ปุริมคเล คลวาฏโกติ ปุริมคเล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๘) อารามฏฺฐกถายํ ฯ พนฺธนนฺติ ปุปฺผานิ วณฺเฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๘๙) วิหารฏฺฐกถายํ ฯ วิหาโรปิ ปริเวณมฺปิ อาวาโสปิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๐) เขตฺตฏฺฐกถายํ ฯ สตฺต ธญฺญานีติ สาลิวีหิยวกงฺคุ- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๑) วตฺถุฏฺฐกถายํ ฯ ติณฺณํ ปาการานนฺติ อิฏฺฐกสิลา- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๒) คามฏฺฐกถายํ ฯ คาโม นามาติ ปาลิยํ น วุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๓) อรญฺญฏฺฐกถายํ ฯ อรญฺญํ นามาติ อิทมฺปน นเกวลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๔) อุทกฏฺฐกถายํ ฯ มหากุจฺฉิกา อุทกปาฏิ อุทกมณิโก ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๕) ทนฺตกฏฺฐกถายํ ฯ ตโต ปฏฺฐาย อวหาโร นตฺถีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๖) วนปฺปติกถายํ ฯ อุชุกเมว ติฏฺฐตีติ รุกฺขภาเรน กิญฺจิ- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๗) หรณกกถายํ ฯ หรณกนฺติ หริยมานํ ฯ อภิมุขํ กตฺวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๘) อุปนิธิกถายํ ฯ สงฺโคปนตฺถาย อตฺตโน หตฺเถ นิกฺขิตฺ- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๙๙) สุงฺกฆาฏกถายํ ฯ ตโต หนนฺตีติ ตโต นีหรนฺตา หนนฺติ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๐) ปาณกถายํ ฯ ติรจฺฉานคตสฺส เอกนฺเตน ปาทคฺฆนกตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๑) อปทกถายํ ฯ นาเมนาติ สปฺปนาเมน วา สามิเกน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๒) จตุปฺปทกถายํ ฯ ภิงฺกจฺฉาปนฺติ ภิงฺกภิงฺกาติสทฺทา- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๓) โอณิรกฺขกถายํ ฯ โอณินฺติ โอณีตํ ฯ อานีตนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๔) สํวิธาวหารกถายํ ฯ สมฺพหุลา สํวิทหิตฺวา เอโก ภณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๕) สงฺเกตกมฺมกถายํ ฯ โอจรเก วุตฺตนเยเนวาติ อวสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๖) นิมิตฺตกมฺมกถายํ ฯ อกฺขินิขณนาทิ นิมิตฺตกมฺมํ ปน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๑๐๗) อาณตฺติกถายํ ฯ อสมฺโมหตฺถนฺติ ยสฺมา สงฺเกต- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยปาราชิกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]