เมนู

ประโยค9 - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา,

ประโยค9 - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา, [ปฐมปณฺณํ]