เมนู

ประโยค7 - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 1,

ประโยค7 - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 1, [ปฐมปณฺณํ]