เมนู

ประโยค6 - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค),

ประโยค6 - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]