เมนู

ประโยค5 - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค),

ประโยค5 - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]