เมนู

ประโยค2 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ทุติโย ภาโค),

ประโยค2 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ทุติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]