เมนู

วิภงฺค,ปาฬิ

วิภงฺค,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • อภิธมฺมปิฏเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภงฺคปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ขนฺธวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. รูปกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. เวทนากฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สญฺญากฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สงฺขารกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. วิญฺญาณกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. รูปกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. เวทนากฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สญฺญากฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สงฺขารกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. วิญฺญาณกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อายตนวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ธาตุวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สจฺจวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ทุกฺขสจฺจํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สมุทยสจฺจํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. นิโรธสจฺจํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. มคฺคสจฺจํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อินฺทฺริยวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ปจฺจยจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. เหตุจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สมฺปยุตฺตจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อญฺญมญฺญจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปจฺจยจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. เหตุจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สมฺปยุตฺตจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อญฺญมญฺญจตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. อกุสลนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. กุสลนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. อพฺยากตนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. อวิชฺชามูลกกุสลนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. กุสลมูลกวิปากนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. อกุสลมูลกวิปากนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สติปฏฺฐานวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. กายานุปสฺสนานิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. เวทนานุปสฺสนานิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. จิตฺตานุปสฺสนานิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ธมฺมานุปสฺสนานิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. สมฺมปฺปธานวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. อิทฺธิปาทวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ฉนฺทิทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. วีริยิทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. จิตฺติทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. วีมํสิทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ฉนฺทิทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. วีริยิทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. จิตฺติทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. วีมํสิทฺธิปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. โพชฺฌงฺควิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. มคฺคงฺควิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. ฌานวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. รูปาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อรูปาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. โลกุตฺตรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. รูปาวจรวิปากา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อรูปาวจรวิปากา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. โลกุตฺตรวิปากา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. รูปารูปาวจรกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. อปฺปมญฺญาวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. เมตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. กรุณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. มุทิตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อุเปกฺขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สิกฺขาปทวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. ปฏิสมฺภิทาวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สงฺคหวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สจฺจวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. เหตุวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ธมฺมวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปฏิจฺจสมุปฺปาทวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ปริยตฺติวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อภิธมฺมภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. กุสลวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อกุสลวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. วิปากวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. กิริยวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปญฺหาปุจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. ญาณวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. เอกกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ติกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. จตุกฺกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปญฺจกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ฉกฺกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สตฺตกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อฏฺฐกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. นวกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ทสกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. เอกกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ติกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. จตุกฺกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปญฺจกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ฉกฺกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สตฺตกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อฏฺฐกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. นวกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ทสกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. เอกกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ติกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. จตุกฺกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปญฺจกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ฉกฺกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สตฺตกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อฏฺฐกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. นวกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ทสกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. เอกกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) ชาติมโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2-27) โคตฺตมทาที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (28) มโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (29) ปมาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (30) ถมฺโภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (31) สารมฺโภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (32) อตฺริจฺฉตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (33) มหิจฺฉตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (34) ปาปิจฺฉตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (35) สิงฺคํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (36) ตินฺติณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (37) จาปลฺยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (38) อสภาควุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (39) อรติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (40) ตนฺที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (41) วิชมฺภิตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (42) ภตฺตสมฺมโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (43) เจตโส จ ลีนตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (44) กุหนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (45) ลปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (46) เนมิตฺติกตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (47) นิปฺเปสิกตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (48) ลาเภน ลาภํ นิชิคีสนตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (49) เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (50) สทิโสหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (51) หีโนหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (52) เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (53) เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (54) เสยฺยสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (55) สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (56) สทิสสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (57) สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (58) หีนสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (59) หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (60) หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (61) มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (62) อติมาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (63) มานาติมาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (64) โอมาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (65) อธิมาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (66) อสฺมิมาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (67) มิจฺฉามาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (68) ญาติวิตกฺโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (69) ชนปทวิตกฺโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (70) อมรวิตกฺโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (71) ปรานุทฺทยตาปฏิสํยุตฺโต วิตกฺโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (72) ลาภาทิปฏิสํยุตฺโต วิตกฺโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (73) อนวญฺญตฺติปฏิสํยุตฺโต วิตกฺโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) โกโธ จ อุปนาโห จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) มกฺโข จ ปฬาโส จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) อิสฺสา จ มจฺฉริยญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) มายา จ สาเฐยฺยญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) อวิชฺชา จ ภวตณฺหา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) ภวทิฏฺฐิ จ วิภวทิฏฺฐิ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) สสฺสตทิฏฺฐิ จ อุจฺเฉททิฏฺฐิ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (8) อนฺตวาทิฏฺฐิ จ อนนฺตวาทิฏฺฐิ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (9) ปุพฺพนฺตานุทิฏฺฐิ จ อปรนฺตานุทิฏฺฐิ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (10) อหิริกญฺจ อโนตฺตปฺปญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (11) โทวจสฺสตา จ ปาปมิตฺตตา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (12) อนชฺชโว จ อมทฺทโว จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (13) อกฺขนฺติ จ อโสรจฺจญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (14) อสาขลฺยญฺจ อปฺปฏิสนฺถาโร จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (15) อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา จ โภชเน อมตฺตญฺญุตา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (16) มุฏฺฐสฺสจฺจญฺจ อสมฺปชญฺญญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (17) สีลวิปตฺติ จ ทิฏฺฐิวิปตฺติ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (18) อชฺฌตฺตสํโยชนญฺจ พหิทฺธาสํโยชนญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ติกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) ตีณิ อกุสลมูลานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) ตโย อกุสลวิตกฺกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) ติสฺโส อกุสลสญฺญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) ติสฺโส อกุสลธาตุโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) ตีณิ ทุจฺจริตานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) ตโย อาสวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) ตีณิ สํโยชนานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (8) ติสฺโส ตณฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (9) อปราปิ ติสฺโส ตณฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (10) อปราปิ ติสฺโส ตณฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (11) ติสฺโส เอสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (12) ติสฺโส วิธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (13) ตีณิ ภยานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (14) ตีณิ ตมานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (15) ตีณิ ติตฺถายตนานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (16) ตโย กิญฺจนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (17) ตีณิ องฺคณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (18) ตีณิ มลานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (19) ตีณิ วิสมานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (20) อปรานิปิ ตีณิ วิสมานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (21) ตโย อคฺคี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (22) ตโย กสาวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (23) อปเรปิ ตโย กสาวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (24. ก) อสฺสาททิฏฺฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) อตฺตานุทิฏฺฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) มิจฺฉาทิฏฺฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (25. ก) อรติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) วิเหสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) อธมฺมจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (26. ก) โทวจสฺสตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) ปาปมิตฺตตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) นานตฺตสญฺญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (27. ก) อุทฺธจฺจํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) โกสชฺชํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) ปมาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (28. ก) อสนฺตุฏฺฐิตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) อสมฺปชญฺญตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) มหิจฺฉตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (29. ก) อหิริกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) อโนตฺตปฺปํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) ปมาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (30. ก) อนาทริยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) โทวจสฺสตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) ปาปมิตฺตตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (31. ก) อสฺสทฺธิยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) อวทญฺญุตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) โกสชฺชํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (32. ก) อุทฺธจฺจํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) อสํวโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) ทุสฺสีลฺยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (33. ก) อริยานํ อทสฺสนกมฺยตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) สทฺธมฺมํ อโสตุกมฺยตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) อุปารมฺภจิตฺตตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (34. ก) มุฏฺฐสฺสจฺจํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) อสมฺปชญฺญํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) เจตโส วิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (35. ก) อโยนิโส มนสิกาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) กุมฺมคฺคเสวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) เจตโส จ ลีนตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. จตุกฺกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) จตฺตาโร อาสวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ก) กามาสโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) ภวาสโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) ทิฏฺฐาสโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ฆ) อวิชฺชาสโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2-5) จตฺตาโร คนฺถาที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ก) กามุปาทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ข) ทิฏฺฐุปาทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ค) สีลพฺพตุปาทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ฆ) อตฺตวาทุปาทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) จตฺตาริ อคติคมนานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (8) จตฺตาโร วิปริยาสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (9) จตฺตาโร อนริยโวหารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (10) อปเรปิ จตฺตาโร อนริยโวหารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (11) จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (12) อปรานิปิ จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (13) จตฺตาริ ภยานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (14) อปรานิปิ จตฺตาริ ภยานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (15) จตสฺโส ทิฏฺฐิโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปญฺจกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) ปญฺโจรมฺภาคิยานิ สํโยชนานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สํโยชนานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) ปญฺจ มจฺฉริยานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) ปญฺจ สงฺคา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) ปญฺจ สลฺลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) ปญฺจ เจโตขิลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) ปญฺจ เจตโส วินิพนฺธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (8) ปญฺจ นีวรณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (9) ปญฺจ กมฺมานิ อานนฺตริกานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (10) ปญฺจ ทิฏฺฐิโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (11) ปญฺจ เวรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (12) ปญฺจ พฺยสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (13) ปญฺจ อกฺขนฺติยา อาทีนวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (14) ปญฺจ ภยานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (15) ปญฺจ ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานวาทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ฉกฺกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) ฉ วิวาทมูลานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) ฉ ฉนฺทราคา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) ฉ วิโรธวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) ฉ ตณฺหากายา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) ฉ อคารวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) ฉ ปริหานิยา ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) อปเรปิ ฉ ปริหานิยา ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (8) ฉ โสมนสฺสุปวิจารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (9) ฉ โทมนสฺสุปวิจารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (10) ฉ อุเปกฺขุปวิจารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (11) ฉ เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (12) ฉ เคหสิตานิ โทมนสฺสานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (13) ฉ เคหสิตา อุเปกฺขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (14) ฉ ทิฏฺฐิโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สตฺตกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) สตฺตานุสยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) สตฺต สํโยชนานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) สตฺต ปริยุฏฺฐานานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) สตฺต อสทฺธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) สตฺต ทุจฺจริตานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) สตฺต มานา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) สตฺต ทิฏฺฐิโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อฏฺฐกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) อฏฺฐ กิเลสวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) อฏฺฐ กุสีตวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) อฏฺฐสุ โลกธมฺเมสุ จิตฺตสฺส ปฏิฆาโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) อฏฺฐอนริยโวหารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) อฏฺฐ มิจฺฉตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) อฏฺฐ ปุริสโทสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) อฏฺฐ อสญฺญีวาทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (8) อฏฺฐ เนวสญฺญีนาสญฺญีวาทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. นวกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) นว อาฆาตวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) นว ปุริสมลานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) นววิธา มานา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) นว ตณฺหามูลกา ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) นว อิญฺชิตานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6-9) นว มญฺญิตาทีนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ทสกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) ทส กิเลสวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) ทส อาฆาตวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) ทส อกุสลกมฺมปถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) ทส สํโยชนานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) ทส มิจฺฉตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏฺฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏฺฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. ตณฺหาวิจริตนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) อชฺฌตฺติกสฺส อุปาทาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) พาหิรสฺส อุปาทาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. ธมฺมหทยวิภงฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สพฺพสงฺคาหิกวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อุปฺปตฺตานุปฺปตฺติวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. กามธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. รูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. อรูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อปริยาปนฺนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปริยาปนฺนาปริยาปนฺนวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. กามธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. รูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. อรูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ปริยาปนฺนาปริยาปนฺนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ธมฺมทสฺสนวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. กามธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. รูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. อสญฺญสตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อรูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ภูมนฺตรทสฺสนวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. อุปฺปาทกกมฺมอายุปฺปมาณวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. อุปฺปาทกกมฺมํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อายุปฺปมาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. อภิญฺเญยฺยาทิวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. สารมฺมณานารมฺมณวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ทิฏฺฐสุตาทิทสฺสนวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ติกาทิทสฺสนวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. กุสลตฺติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. เวทนาติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. วิปากตฺติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อุปาทินฺนตฺติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. วิตกฺกตฺติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) รูปทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) โลกิยทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]