เมนู

เปฏโกปเทส,ปาฬิ

เปฏโกปเทส,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • ขุทฺทกนิกาเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปฏโกปเทสปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. อริยสจฺจปฺปกาสนปฐมภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถายํ อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถ อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถ อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถ อิมา อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถิมา อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สาสนปฏฺฐานทุติยภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถิมา อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สุตฺตาธิฏฺฐานตติยภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถิมา อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สุตฺตวิจยจตุตฺถภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถายํ อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปญฺจมภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. สุตฺตตฺถสมุจฺจยภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. หารสมฺปาตภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. สุตฺตเวภงฺคิยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺถิมา อุทฺทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]