เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม 8 ภาค 2,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม 8 ภาค 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย อปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตอนที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เถรปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหาสนิยวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหาสนทายกเถรปทานที่ ๑ (๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายราชอาสน์ทองคำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสุทธชนวิลาสินี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหาสนิยวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑.๑ อรรถกถาสีหาสนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกถัมภิกเถราปทานที่ ๒ (๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเสาต้นเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. อรรถกถสเอกถัมเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทเถราปทานที่ ๓ (๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. อรรถานันทเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุลลปันถกเถราปทานที่ ๔ (๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพกรรมของพระจุลลปันถกเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. อรรถกถาจูฬปันถกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิลินทวัจฉเถราปทานที่ ๕ (๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการไล้ทาของหอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. อรรถกถาปิลินทวัจฉเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราหุลเถราปทานที่ ๖ (๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเครื่องลาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. อรรถกถาราหุลเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทานที่ ๗ (๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกรรณิการ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. อรรถกถาอุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รัฐปาลเถราปทานที่ ๘ (๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายช้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. อรรถกถารัฐปาลเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสปากเถราปทานที่ ๙ (๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. อรรถกถาโสปากเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมังคลเถราปทานที่ ๑๐ (๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. อรรถาถาสุมังคลเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุภูติวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุภูติเถราปทานที่ ๑ (๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเจริญพุทธานุสสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุภูติวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. อรรถกถาสุภูติเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปวาณเถราปทานที่ ๒ (๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายธง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. อรรถกถาอุปวาณเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีณิสรณาคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการรับสรณะ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. อรรถกถาตีณิสรณคมนิยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจสีลสมาทานิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. อรรถกถาปัญจสีลสมาทานิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันนสังสาวกเถราปทานที่ ๕ (๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. อรรถกถาอันนสังสาวกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธูปทายเถราปทานที่ ๖ (๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายธูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. อรรถกถาธูปทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุลินปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเกลี่ยทราย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. อรรถกถาปุลินปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุตติยเถราปทานที่ ๘ (๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการส่งข้ามฟาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘. อรรถกถาอุตติยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกัญชลิกเถราปทานที่ ๙ (๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการประนมอัญชลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙. อรรถกถาเอกัญชลิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โขมทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งกาลถวายผ้าโขมะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐. อรรถกถาโขมทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุณฑธานวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุณฑธานเถราปทานที่ ๑ (๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลกล้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุณฑธานวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑. อรรถกถากุณฑธานเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาคตเถราปทานที่ ๒ (๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๒. อรรถกถาสาคตเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากัจจายนเถราปทานที่ ๓ (๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทาทองพระเจดีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๓. อรรถกถามหากัจจานเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาฬุทายีเถราปทานที่ ๔ (๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวชั้นพิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๔. อรรถกถากาฬถทายีเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมฆราชเถราปทานที่ ๕ (๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคมพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิมุตตกเถราปทานที่ ๖ (๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอ้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๖. อรรถกถาอธิมุตตเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลสุณทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระเทียม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๗. อรรถกถาลุสณทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายาตทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๘. อรรถกดถาอายาคทายกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมจักกิกเถราปทานที่ ๙ (๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการตั้งธรรมจักรบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙. อรรถกถาธัมมจักกิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัปปรุกขิยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการตั้งตนกัลปพฤกษ์บูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐. อรรถกถากัปปรุกขิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาลิวรรคที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาลิเถราปทานที่ ๑ (๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระบาลีปรารภกรรมของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาลิวรรคที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๑. อรรถกถาอุปลาเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณโกฏิยเวสสเถราปทานที่ ๒ (๔๒)๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำที่จงกรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๒. อรรถกถาโสณโฬิวิสเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัททิยากาฬิโคธายปุตตเถราปทานที่ ๓ (๔๓)๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๓. อรรถกถากาฬิโคธาปุตตภัททิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สันนิฏฐาปกเถราปทานที่ ๔ (๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลแฟง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๔. อรรถกถาสันนิฏฐาปกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจหัตถิเถราปทานที่ ๕ (๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว ๕ กำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๕. อรรถกถาปัญตหถิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมัจฉทนิยเถราปทานที่ ๖ (๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกั้นร่มเป็นพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๖. อรรถกถาปทุมัจฉาทนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สยนทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายที่นอน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๗. อรรถกถาสยนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จังกมทายกเถรปทานที่ ๘ (๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายที่จงกรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๙. อรรถกถาจังกมนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุภัททเถราปทานที่ ๙ (๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยผอบไม้จันทน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๙. อรรถกถาสุภัททเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุนทเถราปทานที่ ๑๐ (๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๐. อรรถกถาจุนทรเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีชนีวรรคที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธูปนทายกเถราปทานที่ ๑ (๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีชนีวรรคที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๑. อรรถกถาวิธูปนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตรังสิยเถราปทานที่ ๒ (๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการชมเชยพระโลกนายก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๒. อรรถกถาสตรังสิเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สยนทายกเถราปทานที่ ๓ (๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายที่นอน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓. อรรถกถาสยนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันโธทกทายกเถราปทานที่ ๔ (๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายหม้อน้ำหอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔. อรรถกถาคันโธทกทายกเถรปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอปวุยหเถราปทานที่ ๕ (๕๕)๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายม้าอาชาไนย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕. อรรถกถาโอปวัยหเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สปริวาราสนเถราปทานที่ ๖ (๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๖. อรรถกถาสปริวาราสนเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจทีปกเถราปทานที่ ๗ (๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๗. อรรถกถาปัญจทิปกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธชทายกเถราปทานที่ ๘ (๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายธงและบำรุง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๘. อรรถกถาธชทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมเถราปทานที่ ๙ (๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกปทุมพร้อมด้วยธง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๙. อรรถกถาปทุมเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสนโพธิยเถราปทานที่ ๑๐ (๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการปลูกไม้โพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๐. อรรถกถาอสนโพธิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกจิตตนิยวรรคที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกจิตตนิยเถราปทานที่ ๑ (๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งถวายสถูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกจิตตนิยวรรคที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๑. อรรถกถาสกจิตตนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาโปปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๖๒)๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้บูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๒. อรรถกถาอโวปุปผิยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัจจาคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกสาหร่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๓. อรรถกถาปัจจาคมนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรัปปสาทกเถราปทานที่ ๔ (๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๔. อรรถกถาปรัปปสาทกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิสทายกเถราปทานที่ ๕ (๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันและรากบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๕. อรรถกถาภิสทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุจินติตเถราปทานที่ ๖ (๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนื้อดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๖. อรรถกถาสุจินติตเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถทายกเถราปทานที่ ๗ (๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าผืนหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๗. อรรถกถาวัตถทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพทายกเถราปทานที่ ๘ (๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลการถวายมะม่วงสุก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๘. อรรถกถาอัมพทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมนเถราปทานที่ ๙ (๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖๙. อรรถกถาสุมนเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปผจังโกฏิยเถราปทานที่ ๑๐ (๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผอบดอกอังกาบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๐. อรรถกถาปุปผจังโกฏิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคสมาลวรรคที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคสมาลเถราปทานที่ ๑ (๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคสมาลุวรรคที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๑. อรรถกถานาคสมาลเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทสัญญกเถราปทานที่ ๒ (๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเสื่อมใสรอยพระบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๒. อรรถกถาปทสัญญากเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผ้าบังสุกุลจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๓. อรรถกถาพุทธสัญญากเถราปทาน๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิสาลุวทายกเถราปทานที่ ๔ (๗๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันผลไม้และน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๔. อรรถกถาภิสาลุวทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๕. อรรถกถาเอกสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณสันถารทายกเถราปทานที่ ๖ (๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเกี่ยวหญ้ามาลาดถวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๖. อรรถกถาติณสันถรทายกเถรปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สูจิทายกเถราปทานที่ ๗ (๗๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเข็ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๗. อรรถกถาสูจิทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏลิปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกแคฝอย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๘. อรรถกถาปาฏลิปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐิตัญชลิยเถราปทานที่ ๙ (๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการประนมกรอัญชลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗๙. อรรถกถาฐิติญชลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีณิปทุมยเถราปทานที่ ๑๐ (๘๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกปทุม ๓ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๐. อรรถกถาติปทุมิยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติมิรปุปผิยวรรคที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติมิรปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกดีหมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติมิรปุปผิยวรรคที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๑. อรรถกถาติมิรปุปผิยเถราหทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คตสัญญกเถราปทานที่ ๒ (๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกรรณิการ์ ๗ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๒. อรรถกถาคตสัญยกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิปันนัญชลิกเถราปทานที่ ๓ (๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการประนมอัญชลีด้วยจิตเลื่อมใส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๓. อรรถกถานิปันนัญชลิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อโปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๘๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลการโปรยดอกไม้บูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๔. อรรกถาอโธปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รังสิสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๕. อรรถกถารังสิสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รังสิสัญญิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำจิตใจให้เลื่อมใสในพระพุทธรัศมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๖. อรรถกถาทุติยรังสิสัญญกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๘๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๗. อรรถกถาผลทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัททสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเลื่อมใสตามเสียงแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๘. อรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธสิญจกเถราปทานที่ ๙ (๘๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการรดน้ำโพธิพฤกษ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘๙. อรรถกถาโพธิสิญจกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโยนดอกปทุมขึ้นบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๐. อรรถกถาปทุมปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุธาวรรคที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุธาปิณฑิยเถราปทานที่ ๑ (๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลบุญของผู้บูชาบุคคลผู้ควรบูชาไม่อาจนับได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุธาวรรคที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๑. อรรถกถาสุธาปิณฑิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุปีฐิยเถราปทานที่ ๒ (๙๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายตั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๒. อรรถกถาสุปีฐิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฑฒเจลกเถราปทานที่ ๓ (๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าครึ่งท่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๓. อรรถกถาอัฑฒเจลกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สูจิทายกเถราปทานที่ ๔ (๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเข็ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๔. อรรถกถาสูจิทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันธมาลิยเถราปทานที่ ๕ (๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายสถูปไม้หอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๕. อรรถกถาคันธมาลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเก็บในแคฝอยทิ้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๖. อรรถกถาติปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มธุปิณฑิกเถราปทานที่ ๗ (๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำผึ้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๗. อรรถกถามธุปิณฑิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนทายกเถราปทานที่ ๘ (๙๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเครื่องลาดใบไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๘. อรรถกถาเสนาทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวยยาวัจจกเถราปทานที่ ๙ (๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งความเป็นไวยาวัจกร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙๙. อรรถกถาเวยยาวัจจกรเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธุปัฏฐากเถราปทานที่ ๑๐ (๑๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเป่าสังข์บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๐. อรรถกถาพุทธุปัฏฐากเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนึ่ง รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขทายิวรรคที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขทายกเถราปทานที่ ๑ (๑๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขทายิวรรคที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๑. อรรถกถาภิกขาทายกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณสัญญิกเถราปทานที่ ๒ (๑๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการยังจิตให้เลื่อมใสถวายบังคม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๒. อรรถกถาญาณสัญญิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปปลหัตถิยเถราปทานที่ ๓ (๑๐๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอุบลกำมือหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๓. อรรถกถาอุปปลหัตถิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทปูชกเถราปทานที่ ๔ (๑๐๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๔. อรรถกถาปทปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุฏฐิปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๑๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๕. อรรถกถามุฏฐิปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกปูชกเถราปทานที่ ๖ (๑๐๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๖. อรรถกถาอุทกปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬมาลิยเถราปทานที่ ๗ (๑๐๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดดอกอ้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๗. อรรถกถานฬมาลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสนุปัฏฐายกเถราปทานที่ ๘ (๑๐๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๘. อรรถกถาอาสนุปัฏฐาหกเถราททาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิฬาลิทายกเถราปทานที่ ๙ (๑๐๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันมือเสือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๙. อรรถกถาพิลาลิทายกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรณุปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาดอกกระถินพิมาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๐. อรรถกถาเรณุปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปริวารวรรคที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปริวารเถราปทานที่ ๑ (๑๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าทิพย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปริวารวรรคที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๑. อรรถกถามหาปริวารกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมังคลเถราปทานที่ ๒ (๑๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดนตรีเครื่อง ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๒. อรรถกถาสุมังคลเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๑๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถึงศาสดาเป็นสรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๓. อรรถกถาสรณคมนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาสนิยเถราปทานที่ ๔ (๑๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเอาดนตรีประโคมบูชาไม้โพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๔. อรรถกถาเอกานิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุวรรณปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๑๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้ทอง ๖ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๕. อรรถกถาสุวรรณปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกปูชกเถราปทานที่ ๖ (๑๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดนตรีและดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๖. อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธสัญญาเถราปทานที่ ๗ (๑๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งประกาศพุทธานุภาพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๗. อรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัคคสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๑๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบอกทางให้แก่พระสาวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๘. อรรถกถามัคคสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทานที่ ๙ (๑๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทํากรรมที่ได้โดยยาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑๙. อรรถกถาปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาติปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระชาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๐. อรรถกถาชาติปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสเรยยวรรคที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสเรยยกเถราปทานที่ ๑ (๑๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสเรยยวรรคที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๑. อรรถกถาเสเรยยกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปผถูปิยเถราปทานที่ ๒ (๑๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยสถูปดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๒. อรรถกถาปุปผถูปิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปายาสทายกเถราปทานที่ ๓ (๑๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวปายาสใส่ถาดสำริด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๓. อรรถกถาปายาสทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันโธทกิยเถราปทานที่ ๔ (๑๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการประพรมน้ำหอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๔. อรรถกถาคันโธทกิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมุขาถวิกเถราปทานที่ ๕ (๑๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการชมเชยพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๕. อรรถกถาสัมมุขาวิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสุมสนิยเถราปทานที่ ๖ (๑๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งกาสรถวายอานิสแด่พระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๖. อรรถกถากุสุมาสนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๑๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเมล็ดบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๗. อรรถกถาผลทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๑๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๘. อรรถกถาญาณสัญญิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันธปุปผิยเถราปทานที่ (๑๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒๙. อรรถกถาคันธปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๐. อรรถกถาปทุมปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสภิตวรรคที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสถิตเถราปทานที่ ๑ (๑๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการฟังอาสภิวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโสภิตวรรคที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๑. อรรถกถาโสภิตเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทัสสนเถราปทานที่ ๒ (๑๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกการะเกด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๒. อรรถกถาสุทัสสนเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จันทนปูชกเถราปทานที่ ๓ (๑๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยแก่นจันทน์หอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๓. อรรถกถาจันทนปูชนกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปผฉทนิยเถราปทานที่ ๔ (๑๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้เป็นหลังคา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๔. อรรถกถาปุปผฉทนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รโหสัญญิกเถราปทานที่ ๕ (๑๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในการเลื่อมใส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๕. อรรถกถารโหสัญญกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. จัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๑๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจำปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๖. อรรถกถาจัมปกปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอัตถสันทัสสกเถราปทานที่ ๗ (๑๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการชมเชยพระพุทธเจ้า ๓ คาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๗. อรรถกถาอัตถสันทัสสกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกรังสนิยเถราปทานที่ ๘ (๑๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเลื่อมใสในการฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๘. อรรถกถาเอกปสาทนิยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาลทายกเถราปทานที่ ๙ (๑๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกรัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓๙. อรรถกถาสาลทายกเถราปทานที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะหาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๐. อรรถกถาปิยาลผลทายกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉัตตวรรคที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิฉัตติยเถราปทานที่ ๑ (๑๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยฉัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาฉัตตวรรคที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๑. อรรถกถาอติฉัตติยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถัมภาโรปกเถราปทานที่ ๒ (๑๔๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการยกเสาธง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๒. อรรถกถาถัมภาโรปกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทิการกเถราปทานที่ ๓ (๑๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกระทำที่บูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๓. อรรถกถาเวทิการกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สปริวาริยเถราปทานที่ ๔ (๑๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายไพรทีไม้จันทน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๔. อรรถกถาสปริวาริยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๑๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกผักตบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๕. อรรถกถาอุมาปุปผิยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุโลมทายกเถราปทานที่ ๖ (๑๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกระทำไพรทีที่โพธิพฤกษ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๖. อรรถกถาอนุโลมทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัคคทายกเถราปทานที่ ๗ (๑๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกระทำหนทาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๗. อรรถกถามัคคทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๑๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายแผ่นกระดาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๘. อรรถกถาผลกทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วฏังสกิยเถราปทานที่ ๙ (๑๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงมาลัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔๙. อรรถกถาวฏังสกิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัลลังกทายกเถราปทาน ๑๐ (๑๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบัลลังก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๐. อรรถกถาปัลลังกทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พันธุชีวกวรรคที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พันธุชีวกเถราปทานที่ ๑ (๑๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงมาลัยดอกชบา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาพันธุชีวกวรรคที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๑. อรรถกถาพันธุชีวกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๑๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาต้นโพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๒. อรรถกถาตัมพปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีถิสัมมัชชกเถราปทานที่ ๓ (๑๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกวาดถนนและยกธง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๓. อรรถกถาวีถิสัมมัชชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กักการุปูชกเถราปทานที่ ๔ (๑๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกฟักทิพย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๔. อรรถกถากักการุปุปผปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มันทารวปุปผปูชกเถราปทานที่ ๕ (๑๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมณฑารพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๕. อรรถกถามันทารวปุปผปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๑๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกระทุ่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๖. อรรถกถากทัมพปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณสูลกเถราปทานที่ ๗ (๑๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิซ้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๗. อรรถกถาติณสูลกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๑๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกสารภีที่ทางเสด็จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๘. อรรถกถานาคปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุนนาคปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๑๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบุนนาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕๙. อรรถกถาปุนนาคปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมุททายกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกโกมุท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๐. อรรถกถากุมุททายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุปาริจริยวรรคที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุปาริจริยเถราปทานที่ ๑ (๑๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงพระศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสุปาริจริยวรรคที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๑. อรรถกถาสุปาริจริยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กณเวรปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๑๖๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกชบาถวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๒. อรรถกถากณเวรปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขัชชททายกเถราปทานที่ ๓ (๑๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะพร้าว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๓. อรรถกถาขัชชกทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทสปูชกเถราปทานที่ ๔ (๑๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาสถานที่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๔. อรรถกถาเทสปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กณิการฉทนิยเถราปทานที่ ๕ (๑๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยร่มดอกกรรณิการ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๕. อรรถกถากณิการฉทนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปิทายกเถราปทานที่ ๖ (๑๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๖. อรรถกถาสัปปิทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยุทธิกปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๑๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกเข็ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๗. อรรถกถายุทธิกปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุสสทายกเถราปทานที่ ๘ (๑๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๘. อรรถกถาทุสสทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาทปกเถราปทานที่ ๙ (๑๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเรือนยอด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖๙. อรรถกถาสมาทปกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจังคุลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๑๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยของหอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๐. อรรถกถาปัญจังคุลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมุทวรรคที่ ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมุทมาลิยเถราปทานที่ ๑ (๑๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกโกมุท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมุทวรรคที่ ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๑. อรรถกถากุมุทมาลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสเสณีทายกเถราปทานที่ ๒ (๑๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างบันได [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๒. อรรถกถานิสเสณิทายกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รัตติยปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๑๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายถวายดอกอัญชัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๓. อรรถกถารัตติยปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทปานทายกเถราปทานที่ ๔ (๑๗๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบ่อน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๔. อรรถกถาอุทปานทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหาสนทายกเถราปทานที่ ๕ (๑๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาของหอมและถวายอาสนะทอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๕. อรรถกถาสีหาสนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัคคทัตติกเถราปทานที่ ๖ (๑๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๖. อรรถกถามัคคทัตติกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกทีปิยเถราปทานที่ ๗ (๑๗๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๗. อรรถกถาเอกทีปิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มณิปูชกเถราปทานที่ ๘ (๑๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๘. อรรถกถามณิปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกิจฉกเถราปทานที่ ๙ (๑๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗๙. อรรถกถาติกิจฉกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆุปัฏฐากเถราปทานที่ ๑๐ (๑๘๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการอุปัฏฐาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘๐. อรรถกถาสังฆุปัฏฐากเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฏชปุปผิยวรรคที่ ๑๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๑๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พันธุชีวกเถราปทานที่ ๒ (๑๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกชบา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกตุมพริยเถราปทานที่ ๓ (๑๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจหัตถิยเถราปทานที่ ๔ (๑๘๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิสิมุคคทายกเถราปทานที่ ๕ (๑๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำผึ้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิอุปัฏฐายกเถราปทานที่ ๖ (๑๘๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงไม้โพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกจินติเถราปทานที่ ๗ (๑๘๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการที่กุศลตักเตือน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกัณณิปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๑๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกเจตพังคี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกจาริยเถราปทานที่ ๙ (๑๘๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมณฑารพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติวัณฏิปุปเถราปทานที่ ๑๐ (๑๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งถวายการดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถากุฏชปุปผิยวรรคที่ ๑๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘๑. อรรถกถากุฏชปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตมาลปุปผิยวรรคที่ ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตมาลปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๑๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาตมาลปุปผิยวรรคที่ ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙๑. อรรถกถาตมาลปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณสันถารทายกเถราปทานที่ ๒ (๑๙๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำหลังคา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙๒. อรรถกถาติณสันถารทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขัณฑผุลลิยเถราปทานที่ ๓ (๑๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำที่ขรุขระให้เรียบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙๓. อรรถกถาขัณฑผุลลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อโสกปูชกเถราปทาหที่ ๔ (๑๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกอโศก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙๔. อรรถกถาอโสกปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังโกลกเถราปทานที่ ๕ (๑๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกปรู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙๕. อรรถกถาอังโกลกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิสลยปูชกเถราปทานที่ ๖ (๑๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกย่างทราย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙๖. อรรถกถากิสลยปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตินทุกทายกเถราปทานที่ ๗ (๑๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะพลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทานที่ ๘ (๑๙๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกัณฑิปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๑๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคล้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยูถิกปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคัดเค้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาตินทุกทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • และรวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กณิการปุปผิยวรรคที่ ๒๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กณิการปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๒๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกรรณิการ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิเนลปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๒๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกเทียนขาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิงกณิกปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๒๐๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรณิยเถราปทานที่ ๔ (๒๐๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการข้ามส่งพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๒๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกย่างทราย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๐๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สลฬมาลิยเถราปทานที่ ๗ (๒๐๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้พร้อมทั้งขั้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๒๐๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก่พร้อมทั้งราก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาธารทายกเถราปทานที่ ๙ (๒๐๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเชิงรองบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาปนิวาริยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายร่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัตถิวรรคที่ ๒๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัตถิทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายช้างงา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปานธิทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัจจสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๒๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งสัจสัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกสัญญาเถราปทานที่ ๔ (๒๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผ้าบังสุกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รังสิสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๒๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สันธิตเถราปทานที่ ๖ (๒๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตาลวัณฏทายกเถราปทานที่ ๗ (๒๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อักกันตสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๒๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการปูผ้าให้ทรงเหยียบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปิทายกเถราปทานที่ ๙ (๒๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใสและน้ำมัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาปนิวาริยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการแต่งที่จงกรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาลัมพนทายกวรรคที่ ๒๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาลัมพนทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายราวสะพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชินทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายท่อนหนัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวรัตนิยเถราปทานที่ ๓ (๒๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนื้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารักขทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างไพรที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพยาธิกเถราปทานที่ ๕ (๒๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายโรงไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วกุลปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๒๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกพิกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสวัณณวฏังสกิยเถราปทานที่ ๗ (๒๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงมาลัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิญชวฏังสกิยเถราปทานที่ ๘ (๒๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาโพธิพฤกษ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุกตาเวฬิยเถราปทานที่ ๙ (๒๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพวงมาลัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกวันทนิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวรรคที่ ๒๑ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกาสนทายิวรรคที่ ๒๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกาสนทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะตั้งน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาชนทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายภาชนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกาสนทายิวรรคที่ ๒๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๑. อรรถกถาอุทกาสนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาลปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๒๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกรัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๓. อรรถกถาสาลปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิลัญชทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการให้เสื่อลำแพน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๔. อรรถกถากิลัญชทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทิทายกเถราปทานที่ ๕ (๒๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างไพรที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๕. อรรถกถาเวทิทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัณณการกเถราปทานที่ ๖ (๒๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการให้สี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๖. อรรถกถาวัณณการกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิยาลปุปผิยเถราปททานที่ ๗ (๒๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะหาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๗. อรรถกถาปิยาลปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพยาคทายกเถราปทานที่ ๘ (๒๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะม่วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๘. อรรถกถาอัมพยาคทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชคติการกเถราปทานที่ ๙ (๒๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างลานดิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓๙. อรรถกถาชคติการกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาสิทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๒๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมีด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตุวรทายิวรรคที่ ๒๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตุวรัฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดินแดง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตุวรทายกวรรคที่ ๒๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๑. อรรถกถาตุวรัฏฐทายกเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคเกสริยเถราปทานที่ ๒ (๒๔๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบุนนาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๒. อรรถกถานาคเกสริยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬินเกสริยเถราปทานที่ ๓ (๒๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๓. อรรถกถานฬินเกสริยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิรวิปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกเท้ายายม่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๔. อรรถกถาวิรวปุปผิยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฏิธูปกเถราปทานที่ ๕ (๒๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการให้เครื่องอบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๕. อรรถกถากุฏิธูปกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัตตทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงพระธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๖. อรรถกถาปัตตทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทานที่ ๘ (๒๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๘. อรรถกถาสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิมพิชาลปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๒๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะกล่ำหลวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔๙. อรรถกถาพิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุททาลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๒๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕๐. อรรถกถาอุททาลทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โถมกวรรคที่ ๒๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โถมกเถราปทานที่ ๑ (๒๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโถมกวรรคที่ ๒๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕๒. อรรถกถาเอกาสนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกปูชกเถราปทานที่ ๓ (๒๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕๓. อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๒๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจำปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตปาฏลิยเถราปทานที่ ๕ (๒๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกแคฝอย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอปทานที่ ๔ และที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาหนทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕๖. อรรถกถาอปาหนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัญชริปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕๗. อรรถกถามัญชริปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัณณทายกเถราปทานที่ ๘ (๒๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายใบไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕๘. อรรถกถาปัณณทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฏิทายกเถราปทานที่ ๙ (๒๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายกุฏี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕๙. อรรถกถากกุฏิทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัคคปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคันทรง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖๐. อรรถกถาอัคคปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมุกเขปวรรคที่ ๒๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อากาสุกขิปิยเถราปทานที่ ๑ (๒๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมุกเขปวรรคที่ ๒๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖๑. อรรถกถาอากาสุขิปิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตลมักขยิเถราปทานที่ ๒ (๒๖๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยการทาน้ำมัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖๒. อรรถกถาเตลมักขิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฑฒจันทิยเถราปทานที่ ๓ (๒๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาโพธิพฤกษ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖๓. อรรถกถาอัฑฒจันทิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีปทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖๔. อรรถกถาทีปทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิฬาลิทายกเถราปทานที่ ๕ (๒๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันมือเสือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖๕. อรรถกถาวิฬาลิทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัจฉทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายปลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชวหังสกเถราปทานที่ ๗ (๒๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สลปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๒๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาคตหาสนิยเถราปทานที่ ๙ (๒๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรณิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการข้ามส่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖๖. อรรถกถามัจฉทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุวัณณพิพโพหนวรรคที่ ๒๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุวัณณพิพโพหนิยเถราปทานที่ ๑ (๒๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายหมอน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุวัณณพิพโพหนวรรคที่ ๒๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๑. อรรถกถาสุวัณณพิพโพหนเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติลมุฏฐิยเถราปทานที่ ๒ (๒๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายงา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๒. อรรถกถาติลมุฏฐิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จังโกฏกิยเถราปทานที่ ๓ (๒๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผอบดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๓. อรรถกถาจังโกฏกิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๗๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายยาหยอดตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกัญชลิยเถราปทานที่ ๕ (๒๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเครื่องลาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๕. อรรถกถาเอกัญชลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปตถทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเปลือกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๖. อรรถกถาโปตถทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๗๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๗. อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาลุวทายกเถราปทานที่ ๘ (๒๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗๘. อรรถกถาอาลุวทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุณฑรีกเถราปทานที่ ๙ (๒๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัวขาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรณิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๘๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายสะพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘๐. อรรถกถาตรณิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัณณทายกวรรคที่ ๒๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัณณทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัณณทายกวรรคที่ ๒๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘๑. อรรถกถาปัณณทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘๒. อรรถกถาผลทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัจจุคคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๒๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการต้อนรับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘๓. อรรถกถาปัจจุคคมนิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๒๘๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘๔. อรรถกถาเอกปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มฆวปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๒๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกดีหมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปัฏฐายิกเถราปทานที่ ๖ (๒๘๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการบูชาด้วยการถวายคนอุปัฏฐาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปทานิยเถราปทานที่ ๗ (๒๘๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตาหปัพพชิตเถราปทานที่ ๘ (๒๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธุปัฏฐายิกเถราปทานที่ ๙ (๒๘๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบำรุง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพพังคมนิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสำรวม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกปูชกวรรคที่ ๓๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกปูชกเถราปทานที่ ๑ (๒๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกปูชกวรรคที่ ๓๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙๑. อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปผธารกเถราปทานที่ ๒ (๒๙๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการยกดอกไม้ขึ้นบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙๒. อรรถกถาปุปผธารกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉัตตทายกเถราปทานที่ ๓ (๒๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายฉัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙๓. อรรถกถาฉัตตทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัททสัญญกเถราปทานที่ ๔ (๒๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการได้สัททสัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙๔. อรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โคสีสนิกเขปกเถราปทานที่ ๕ (๒๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการลาดไม้จันทน์ขาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙๕. อรรถกถาโคสีสนิกเขปกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทปูชกเถราปทานที่ ๖ (๒๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทสกิตติกเถราปทานที่ ๗ (๒๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณคมนิยเถราปทานที่ ๘ (๒๙๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถึงสรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพปิณฑิยเถราปทานที่ ๙ (๒๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะม่วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสังสาวกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการประกาศคุณวิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐๐. อรรถกถาอนุสังสาวกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนึ่ง รวมวรรคได้ ๓๐ วรรค คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมเกสริยเถราปทานที่ ๑ (๓๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยการโปรยเกสรดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐๑. อรรถกถาปทุมเกสริยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัพพคันธิยเถราปทานที่ ๒ (๓๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายของหอมและดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรมันนทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๐๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวอย่างดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐๓. อรรถกถาปรมันนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมสัญญกเถราปทานที่ ๔ (๓๐๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐๔. อรรถกถาธัมมสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐๕. อรรถกถาผลทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมปสาทิกเถราปทานที่ ๖ (๓๐๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสคุณวิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารามทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๐๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐๖. อรรถกถาสัมปสาทิกเถราปทานที่ ๖ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุเลปทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๐๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการฉาบสี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐๘. อรรถกถาอนุเลปทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธสัญญิกเถราปทานที่ ๙ (๓๐๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑๑. อรรถกถาพุทธสัญญิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัพภารทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการชำระและตั้งหม้อน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารักขทายกวรรคที่ ๓๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารักขทายกเถราปทานที่ ๑ (๓๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอารักขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โภชนทายกเถราปทานที่ ๒ (๓๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายโภชนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คตสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๓๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอารักขทายกเถราปทานที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตปทุมิยเถราปทานที่ ๔ (๓๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑๔. อรรถกถาสัตตปทุมิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปผาสนทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑๕. อรรถกถาปุปผาสนทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสนถวิกเถราปทานที่ ๖ (๓๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑๖. อรรถกถาอาสนวิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัททสัญญกเถราปทานที่ ๗ (๓๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑๗. อรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรังสิยเถราปทานที่ ๘ (๓๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งความสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาลิปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๓๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัว ๙ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมุทมาลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงโกมุท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๒๐. อรรถกถากุมุทมาลิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุมมาปุปผิยวรรคที่ ๓๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๓๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกผักตบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุฬินปูชกเถราปทานที่ ๒ (๓๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยทราย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หาสชนกเถราปทานที่ ๓ (๓๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยัญญสามิกเถราปทานที่ ๔ (๓๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตตสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๓๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันนสังสาวกเถราปทานที่ ๖ (๓๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๒๖. อรรถกถาอันนสังสาวกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๓๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งกรรมดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๒๗. อรรถกถานิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมนาเวฬิยเถราปทานที่ ๘ (๓๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวกมาลัยดอกมะลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปผฉัตติยเถรปาทานที่ ๙ (๓๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยฉัตรดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สปริวารฉัตตทายกเถราปทานที่ ๑๐(๓๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายฉัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๓๐. อรรถกถาปริวารฉัตตทายกเถราปทานที่ ๑๐ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันโธทกวรรคที่ ๓๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันธธูปิยเถราปทานที่ ๑ (๓๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายธูปหอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกปูชกเถราปทานที่ ๒ (๓๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุนนาคปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๓๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบุนนาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผุสสิตกัมมิยเถราปทานที่ ๕ (๓๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการตักน้ำในบึงถวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปภังกรเถราปทานที่ ๖ (๓๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการชำระพระสถูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณกุฏิทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายกุฎีหญ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุตตเรยยทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมสวนิยเถราปทานที่ ๙ (๓๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุกขิตตปทุมิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งดอกปทุมดอกเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกปทุมวรรคที่ ๓๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกปทุมิยเถราปทานที่ ๑ (๓๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณุปปลมาลิยเถราปทานที่ ๒ (๓๔๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธชทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายธง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทานที่ ๔ (๓๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผงแห่งดอกไม้ ๓ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายที่จงกรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๓๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณมุฏฐิทายกมณิเถราปทานที่ ๘ (๓๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งหญ้ากำมือเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตินทุกผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะพลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกัญชลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำอัญชลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัททสัญญิกวรรคที่ ๓๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัททสัญญิกเถราปทานที่ ๑ (๓๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยวกลาปิยเถราปทาที่ ๒ (๓๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการลาดหญ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิงสุกปูชกเถราปทานที่ ๓ (๓๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกทองกวาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจักรที่รอยพระบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้ขอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพยาคุทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงและยาคู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุฏกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกวัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัจฉทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกวัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณาคมนิยเถราปทานที่ ๙ (๓๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถึงสรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิณฑปาติกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มันทารวปุปผิยวรรคที่ ๓๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มันทารวิยเถราปทานที่ ๑ (๓๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมนทารพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กักการุปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๖๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกฟักทิพย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิสมุฬาลทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันและรากบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกสรปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว ๓ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังโกลปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว ๓ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กทัมพปุปผิยเภราปทานที่ ๖ (๓๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกระทุ่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วุททาลกปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๓๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกจัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๓๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจำปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติมิรปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๓๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกดีหมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สลฬปุปผิยเถราปทานที่๑๐ (๓๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งกาลบูชาด้วยดอกช้างน้าว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิวันทนวรรคที่ ๓๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิวันทกเถราปทานที่ ๑ (๓๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏลิปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดกแคฝอย ๓ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีณุปปลมาลิยเถราปทานที่๓ (๓๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งกาลโปรยดอกอุบล ๓ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัตติปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๗๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งกาลบูชาด้วยดอกประดู่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตปัณณิยเถราปทานที่ ๕ (๓๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งกาลบูชาด้วยต้นตีนเป็ด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันธมุฏฐิยเถราปทานที่ ๖ (๓๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๗๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกรัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๙ (๓๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมนทามิยเถราปทาน ๙ (๓๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาสุมาริผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๘๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะรื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวรรคที่ ๓๔ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพฏผลทายกวรรคที่ ๓๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพ๑ฏผลทายกเถราปทานที่ ๑ (๓๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลการถวายผลมะกอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลพุชทายกเถราปทานที่ ๒ (๓๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลการถวายผลขนุนสำมะลอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทุมพรทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะเดื่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิลักขุผลทายกเถราปทาน ๔ (๓๘๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแหงการถวายผลไม้ป่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผารุสผลทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะปราง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัลลิผลทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๘๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลวัลลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปนสผลทายกเถราทานที่ ๘ (๓๘๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลกล้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปนสผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลขนุนสุก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพฏผลวรรคที่ ๓๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอปทานที่ ๑ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณโกฏิวิสเถราปทานที่ ๙ (๓๘๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายถ้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๘๙. อรรถกถาโสณโกฏิวิสเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑พุทธาปทานชื่อปุพพกัมมปิโลติที่ ๑๐ (๓๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระพุทธองค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙๐. อรรถกถาปุพพกัมมปิโลติกพุทธาปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิลินทวรรคที่ ๔๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิลินทวัจฉวรรคที่ ๔๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙๑. อรรถกถาปิลินทวัจฉเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสลเถราปทานที่ ๒ (๓๙๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการประพฤติธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัพพกิตติกเถราปทานที่ ๓ (๓๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอานิสงส์การสรรเสริญธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มธุทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอานิสงส์การถวายน้ำผึ้งและลาดหญ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมกูฏาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปิลินทวรรคที่ ๔๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พักกุลเถราปทานที่ ๖ (๓๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙๖. อรรถกถากุลเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิริมานันทเถราปทานที่ ๗ (๓๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙๗. อรรถกถาคิริมานันทเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สลฬมัณฑปิยเถราปทานที่ ๘ (๓๙๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัพพทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายทานทุกสิ่งทุกอย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชิตเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปทานที่ ๘-๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • และรวมวรรคได้ ๑๐ วรรค คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตเตยยวรรคที่ ๔๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติสสเมตเตยเถราปทานที่ ๑ (๔๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีปและผลมะพลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตเตยยวรรคที่ ๔๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๑. อรรถกถาติสสเมตเตยยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุณณกเถราปทานที่ ๒ (๔๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๒. อรรถกถาปุณณกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตคูเถราปทานที่ ๓ (๔๐๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๓. อรรถกถาเมตตคูเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โธตกเถราปทานที่ ๔ (๔๐๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายสะพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๔. อรรถกถาโธตกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสีวเถราปทานที่ ๕ (๔๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างอาศรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๕. อรรถกถาอุปสีวเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทกเถราปทานที่ ๕ (๔๐๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมณฑป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๖. อรรถกถานันทกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหมกเถราปทานที่ ๗ (๔๐๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายตั่งแก้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๗. อรรถกถาเหมกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โตเทยยเถรปทานที่ ๘ (๔๐๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างบรรณศาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๘. อรรถกถาโตเทยยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชตุกัณณิกเถราปทานที่ ๙ (๔๐๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงพระพุทธองค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๐๙. อรรถกถาชตุกัณณิกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเทนเถราปทานที่ ๑๐ (๔๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวบาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๑๐. อรรถกถาอุเทนเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]