เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตอนที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปผวรรคที่๑ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคนฉลาดและดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. ปุปผวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา array(๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ควรปรารภแผ่นดินภายใน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน array(๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงเปรียบกายด้วยฟองน้ำและพยับแดด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ๑ array(๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักกสิลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามพระกุมารได้รับตำแหน่งต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงลืมจัดการเลี้ยงภิกษุถึง ๓ วัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนมีบุญย่อมหนักในเหตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเกสวดาบส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงย่อชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงส่งสาสน์ไปขอธิดาเจ้าศากยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสีแก่พระเจ้าปเสนทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระกุมารได้พระนามว่าวิฑูฑภะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกศากยะต้องรับวิฑูฑภะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิฑูฑภะกลับสู่เมืองของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พันธุละพาภรรยาผู้แพ้ท้องอาบน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเจ้าลิจฉวีติดตาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อำนาจลูกศรของพันธุละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พันธุละมีบุตร ๓๒ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พันธุละเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาสวรรคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าวิฑูฑภะเสด็จไปพบพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มานะกษัตริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าวิฑูฑภะถูกน้ำท่วมสวรรคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเจ้าศากยะตายสมควรแก่บุรพกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องนางปติปูชิกา array(๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุติจากมนุษยโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายุของมนุษย์ประมาณ ๑๐๐ ปี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐๐ ปีของมนุษย์เท่า ๑ วันในสวรรค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องโกสิยเศรษฐผู้มีความตระหนี่ array(๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมบัติของเศรษฐีไม่อำนวยประโยชน์แก่ใคร ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจมผอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบื้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระนำเศรษฐีและภรรยาไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องปาฏิกาชีวก array(๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางอยากไปฟังธรรมแต่ไม่สมประสงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุตรชายทำตามคำของชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยือนอุบาสิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาฟังธรรมแล้วถูกอาชีวกด่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกามีจิตฟุ้งซ่าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก array(๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉัตตปาณิไม่ลุกรับเสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาตรัสถามเหตุที่ไม่ลุกรับกะฉัตตปาณิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องนางวิสาขา array(๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีบุญทั้ง ๕ ในภัททิยนคร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนมั่งมีในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสาร ๕ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมณฑลเศรษฐีให้นางวิสาขาไปรับพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางได้โสดาปัตติผลแต่อายุ ๗ ขวบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าปเสนทิโกศลอยากได้ผู้มีบุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มอบธนญชัยเศรษฐีให้พระเจ้าโกศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การสร้างเมืองสาเกต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะเบญจกัลยาณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีส่งพราหมณ์ไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • งานประจำปีของนครสาเกต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์พบนางวิสาขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชน ๔ จำพวกวิ่งไปไม่งาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์สวมมาลัยทองให้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์กลับเมืองสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธนญชัยเศรษฐีกับธิดาจัดสถานที่ต้อนรับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เครื่องแต่งตัวนางวิสาขา ๔ เดือนจึงแล้วเสร็จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงถวายจีวรย่อมได้มหาลดาปสาธน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีจัดไทยธรรมให้นางวิสาขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอวาท ๑๐ ข้อของเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาเจรจาไพเราะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาตำหนิพ่อผัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาติพ่อผัวว่าบริโภคของเก่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาชนะความพ่อผัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถาธิบายข้อโอวาทอื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิคารเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาได้นามว่ามิคารมารดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิคารเศรษฐีทำเครื่องประดับให้นางวิสาขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขามีกำลังเท่าช้าง ๕ เชือก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาตรวจบริเวณวัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การสร้างวิหารของวิสาขา ๙ เดือนแล้วเสร็จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาทำบุญฉลองวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารเสร็จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพประวัติของนางวิสาขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตว์เกิดแล้วควรทำกุศลให้มาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ array(๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอานนท์เถระทูลถามปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงเฉยปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ array(๔๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางอัปสรอยากทำบุญแต่ไม่สมหวัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะแปลงตัวทำบุญแก่พระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากัสสสปเถรทานสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ array(๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระคิดฆ่าตนเพราะเสื่อมจากฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารทูลให้พระศาสดาทรงทราบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เครื่องครหทินน์ array(๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เป็นสหายกันแต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิริคุตต์เตรียมรับรองนิครนถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกนิครนถ์ตกหลุมคูถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครหทินน์ฟ้องสิริคุตต์แด่พระราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครหทินน์เตรียมแก้แค้นสิริคุตต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครหทินน์เตรียมรับพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครหทินน์เลื่อมใสพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตว์ไม่รู้คุณพระศาสนาเพราะไร้ปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครหทินน์กับสิริคุตต์บรรลุโสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาลวรรค๑ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคนพาลร้อยกว่าทุกอย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. พาลวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง array(๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาประทักษิณพระนคร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อำนาจความรัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความลำบากในราชสำนัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษร ทุ. สะ. นะ. โส. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์โง่ให้พระราชาบูชายัญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บาลีโกสลสังยุต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางมัลลิกาเคยช่วยทุกข์คนในชาติก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ array(๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้เกียจคร้านมักอ้างความดีของคนอื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมตามทัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระจับความเลวทรามของศิษย์ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประทุษร้ายแก่ผู้มีคุณตายไปเกิดในอเวจี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงประมวลชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องอานนทเศรษฐี array(๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหนี่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานนท์เศรษฐีตายไปเกิดในตระกูลคนจัณฑาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาปล่อยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องโจรผู้ทำลายปม array(๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจรลักของที่ขอดไว้ที่พกผ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้รู้สึกตัวว่าโง่ย่อมเป็นบัณฑิตได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระอุทายีเถระ array(๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนไม่รู้มักถือตัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา array(๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุสมาทานธุดงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ array(๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแด่พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนมีอริยทรัพย์ ๗ เป็นผู้ไม่ขัดสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของสุปปพุทธะและแม่โค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนโง่ทำกรรมลามก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องชาวนา array(๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่งคั่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวนาถูกจับไปประหารชีวิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวนาพ้นโทษเพราะอ้างพระสาดาเป็นพยาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ควรทำกรรมที่ให้ผลเดือดร้อนในภายหลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ array(๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายมาลาการบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความอัศจรรย์ของดอกไม้ที่เป็นพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายมาลาการบอกแก่ภรรยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภรรยาไม่เลื่อมใสฟ้องพระราซา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงทำเป็นกริ้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอย่างละ ๘ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ควรทำกรรมที่เดือดร้อนภายหลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี array(๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถรีตั้งความปรารถนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุบลวรรณาเถรีบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทมาณพข่มขืนพระเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนพาลประสบทุกข์เพราะบาปกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพไม่ยินดีกามสุข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุณีควรอยู่ในพระนคร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องชัมพุกาชีวก array(๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฏุมพีบำรุงพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ด่าพระอรหันต์ด้วยอาการ ๔ มีโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของการด่าพระอรหันต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชัมพุกาชีวกได้บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชัมพุกะบอกความจริงแก่มหาชน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องอหิเปรต array(๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานเถระทำการยิ้ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแห่งการยิ้ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของกากเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของอหิเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต array(๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงรับรองว่าเปรตมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของสัฏฐิกูฏเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ array(๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตคฤหบดีถวายสวนเป็นสังฆาราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสุธรรมเถระด่าคฤหบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสุธรรมเถระถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณะไม่ควรทำมานะและริษยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตคฤหบดีไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงปฏิหาริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตคฤหบดีถวายทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ array(๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมณ์ผู้ยากจน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ยากจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทารกบริจาคทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การบวชทำได้ยาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัมมัฏฐานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยทรงละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะคนตระหนี่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้ของน้อยแต่ได้ผลมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติสสสามเณรออกป่าทำสมณธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปัญฌายะไปเยี่ยมสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกมนุษย์เลื่อมใสติสสสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น้ำตาของมนุษย์มากกว่าน้ำในมหาสมุทร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สถานที่สัตว์เคยตายและไม่เคยตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การปรินิพพานของพระอานนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุสรรเสริญสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติ ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บัณฑิตวรรค๑ที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นบัณฑิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. บัณฑิตวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องพระราธเถระ array(๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราธพราหมณ์ซูบผอมเพราะไม่ได้บวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราธพราหมณ์มีอุปนิสัยพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์บวชแล้วเป็นคนว่าง่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุสรรเสริญพระสารีบุตรและพระราธะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายอย่างพระราธะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ array(๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุลามกต้องถูกปัพพาชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระฉันนเถระ array(๖๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระฉันนเถระด่าพระอัครสาวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสสั่งให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระมหากัปปินเถระ array(๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปัจเจกพุทธเจ้าทูลขอหัตถกรรมทำเสนาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกบ้านช่างหูกทำบุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์ทานนำให้เกิดในดาวดึงส์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฎุมพีถวายมหาทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภรรยาของกุฎุมพีถวายดอกอังกาบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฎุมพีภรรยาและบริวารเกิดในราชตระกูล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาให้สืบข้าวพระรัตนตรัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้าม้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาออกผนวชพร้อมกับอำมาตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาและอำมาตย์ได้บรรลุคุณวิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางอโนชาเทวีเสด็จออกผนวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องบัณฑิตสมเณร array(๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้เลื่อมใสในอนุโมทนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชายเข็ญใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาทุคตะได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาทุคตะไปนิมนต์พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาประทานบาตรแก่มหาทุคตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปเรือนของมหาทุคตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บ้านของมหาทุคตะเต็มด้วยแก้ว ๗ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาทุคตะตายแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทารกออกบวชเป็นสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรเข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรลากลับไปทำสมณธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสนะท้าวสักกะร้อนเพราะคุณของสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงทำอารักขาสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำอธิบายในปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรบรรลุพระอรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ array(๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็ก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพเป็นดังศิลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องมารดาของนางกาณา array(๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางกาณาด่าภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางกาณาบรรลุโสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงตั้งนางกาณาในตำแหน่งเชษฐธิดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาอำมาตย์รับเลี้ยงนางกาณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป array(๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปกรุงสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสวาโลทกชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม array(๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสกหนีไปบวชได้บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุตรและภรรยาออกบวชได้บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุสรรเสริญพระธรรมิกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องการฟังธรรม array(๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนอาศัยภพแล้วติดภพมีมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ array(๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสเหมาะแก่ความประพฤติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรหันตวรรค๑ที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยภิกษุอรหันต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. อรหันตวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องหมอชีวก array(๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตทำโลหิตุปบาทกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมอชีวกทำการพยาบาลแล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แผลของพระศาสดาหายสนิท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอรหันต์ไม่มีความเร่าร้อนใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องพระมหากัสสปเถระ array(๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จจาริก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุว่าพระเถระละญาติและอุปัฏฐากไปไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รับสั่งให้พระมหากัสสปกลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงชี้แจงเหตุที่พระมหากัสสปกลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสเปรียบพระเถระด้วยพระยาหงส์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ array(๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระอนุรุทธเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงช่วยทำจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพไม่พูดเกี่ยวกับปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ array(๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระยกย่องการฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพดารักใคร่ภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ array(๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งฟ้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี array(๗๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศิษย์บรรลุพระอรหัตก่อนอาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตาสามเณรแตกเพราะอาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาจารย์ขอโทษศิษย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพไม่โกรธไม่ประทุษร้ายใคร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ array(๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัทธินทรีย์เป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรอันใคร ๆ ไม่ควรติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ array(๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรชวนพี่น้องบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาบิดาให้เรวตะแต่งงาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรวตะคิดหาอุบายออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรวตะได้บรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงอธิฐานให้ภิกษุลืมบริขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสีวลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระสีวลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุชมเชยบุญของเรวตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง array(๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงนครโสภิณียั่วจิตพระเถระให้หลง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สหัสสวรรค๑ที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสิ่งเดียวประเสริฐกว่าร้อยกว่าพัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. สหัสสวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง array(๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพชฌฆาตเคราแดง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพชฌฆาตออกจากตำแหน่งเวลาแก่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายตัมพทาฐิกะกระทำบุญแก่พระสารีบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายตัมพทาฐิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ array(๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทารุจีริยะสำคัญว่าตนเป็นอรหันต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติเดิมของทารุจีริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมบอกความจริงแก่ทารุจีริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทารุจีริยะไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทารุจีริยะบรรลุพระอรหัตแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทารุจีระเลิศในทางขิปปาภิญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี array(๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจรคิดอุบายพาภรรยาไปฆ่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาเศรษฐีผลักโจรตกเขาตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงผู้มีปัญญาก็เป็นบัณฑิตได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาเศรษฐีมีชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนะกิเลสประเสริฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องอนันถปุจฉกพราหมณ์ array(๘๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความฉิบหายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนะตนเป็นการชนะประเสริฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ array(๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระพาลุงไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ array(๘๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระพาหลานไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ array(๘๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระพาสหายไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร array(๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ ๒ สหายออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ถามเหตุที่สหายไม่ให้พรแก่บุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสบอกอุบายป้องกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุไปสวดพระปริตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เด็กพ้นอันตรายกลับมีอายุยืน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกราบไหว้ท่านผู้มีคุณทำให้อายุยืน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องสังกิจจสามเณร array(๘๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุลบุตร ๓๐ คนออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติของสังกิจจสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รับสั่งให้ภิกษุไปลาพระสารีบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๓๐ รูปไปทำสมณธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุตั้งกติกากันอยู่จำพรรษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุคตบุรุษมาอาศัยอยู่กับพวกภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุคตบุรุษหนีพวกภิกษุไปเยี่ยมธิดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขาถูกโจรจับในกลางดง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกโจรไปจับภิกษุเพื่อทำพลีกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุยอมตัวให้โจรจับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังกิจจสามเณรยอมมอบตัวให้แก่โจร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโจรลงมือฆ่าสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโจรเลื่อนใสในปาฏิหาริย์ของสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโจรขอบรรพชากะสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติอธิมุตตกสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ array(๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระนั่งเข้าฌาน โจรเอาห่อของทับไม่รู้สึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนมีปัญญาดีกว่าคนทรามปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ array(๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระให้งูกัดตัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระบรรลุพระอรหัตแล้วมีชื่อว่าสัปปทาสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชีวิตของผู้ปรารภความเพียรวันเดียวประเสริฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องนางปฏาจารา array(๙๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความรักไม่เลือกชั้นวรรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางปฏาจาราหนีไปกับคนใช้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางทราบข่าวว่ามารดาบิดาตายอีก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางได้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางปฏาจาราทูลขอบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี array(๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรัพย์ของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถ่านกลายเป็นทรัพย์อย่างเดิม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางบวชในพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี array(๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางมีลูกมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]