เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตอนที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยมกวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคู่แห่งความดีและความชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมปทัฏฐกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำนมัสการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ยมกวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ array(๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฎุมพีทำพิธีขอบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฎุมพีได้บุตรสองคน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ๒๕ พรรษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้บำรุงภิกษุสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวสาวัตถีไปฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปาละตามไปฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุปุพพีกถา ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปาละขอบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปาละมอบสมบัติให้น้องชาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปาละบรรพชาอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธุระ ๒ อย่างในพระศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาปาละเดินทางไปบ้านปลายแดน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวบ้านเลื่อมใสอาราธนาให้อยู่จำพรรษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จักษุของพระมหาปาละพิการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมอปรุงยาให้หยอด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาปาละนั่นหยอดยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมอเลิกรักษาพระมหาปาละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเสียจักษุพร้อมกับการบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุแจ้งข่าวแก่น้องชายพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ส่งสามเณรหลานชายไปรับพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรชวนพระมหาปาละกลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรถึงศีลวิบัติเพราะเสียงหญิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระไม่ยอมให้สามเณรคบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสนะท้าวสักกะร้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระจักขุปาลเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี array(๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ทำตุ้มหูให้บุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รักษาบุตรเองเพราะกลัวเสียขวัญข้าว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้บุตรนอนที่ระเบียงเพราะกลัวเห็นสมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัฏฐกุณฑลีทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์คร่ำครวญถึงบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพบุตรจำแลงกายไปหาพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพบุตรกับพราหมณ์โต้วาทะกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ย่อมจำนนแล้วชมเชยเทพบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ซักถามเทพบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพบุตรโอวาทพราหมณ์แล้วก็หายตัวไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระติสสเถระ array(๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระติสสเถระเป็นผู้ว่ายากและถือตัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระติสสะทูลเรื่องแด่พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระติสสะไม่ยอมขมาภิกษุสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระติสสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของการนอนไม่เป็นที่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ดาบสทั้งสองต่างสาปกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชาชนเดือดร้อนตลอดถึงพระราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรไม่ระงับด้วยผูกเวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี array(๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาหาภรรยาให้บุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมียหลวงปรุงยาทำลายครรภ์เมียน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลัดกันสังหารคนละชาติด้วยอำนาจผูกเวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผูกเวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางยักษิณีรู้ฝนมากฝนน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางยักษิณีเริ่มตั้งสลากภัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี array(๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระวินัยธรกับพระธรรมกถึกเถียงกันเรื่องวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสสอนให้สามัคคีกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสสอนเท่าไรก็ไม่เชื่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงระอาจึงเสด็จหนีไปจำพรรษาอยู่ป่ารักขิตวัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกอุบาสกทรมานพระภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช้างปาริเลยยกะอุปัฏฐากพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วานรถวายรวงน้ำผึ้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระยาช้างสังเกตดูวัตรพระอานนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ได้สหายที่มีปัญญาเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช้างทำกาละไปเกิดเป็นเทพบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล array(๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พี่น้อง ๓ คนทำการค้าขาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากาลฟังธรรมแล้วลาน้องชายไปบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากาลบำเพ็ญโสสานิกธุดงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระจุลกาลกลุ้มใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากาลบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ระเบียบปูอาสนะสมัยพุทธกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระจุลกาลถูกหญิงจักสึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากาลก็ถูกภรรยาจับสึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากาลเป็นผู้ไม่หวั่นไหว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากาลเหาะหนีภรรยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพระเทวทัต array(๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชคฤห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมนต์ภิกษุพันรูปรับภัตตาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสกชวนชาวบ้านถวายภัตตาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตนุ่งห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครั้งก่อนพระเทวทัตเป็นนายพรานช้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ของดีย่อมควรแก่คนดีหาควรกับคนชั่วไม่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องสญชัย array(๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงเห็นเทวทูตแล้วเสด็จบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วทรงแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติพระสารีบุตรและโมคคัลลานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองสหายทำกติกากัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองสหายสำเร็จพระโสดาบัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองสหายชวนสญชัยไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศิษย์สำเร็จอรหัตผลก่อนอาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของชน ๕๕ คนมียสกุลบุตรเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของภัทรวัคคีย์ ๓๐ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของชฎิล ๓ พี่น้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กินอาหารที่เขาอุทิศภิกษุสงฆ์ตายไปเป็นเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเปรตถามเวลาได้อาหารกะพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเปรตพ้นทุกข์เพราะผลทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองอัครสาวกทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้เห็นผิดกับผู้เห็นถูกได้รับผลต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระนันทเถระ array(๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทะพุทธอนุชาออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราหุลกุมารทูลขอสมบัติกะพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราหุลกุมารบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนันทะอยากสึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงทรมานพระนันทะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนันทะสำเร็จอรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนันทะถูกฟ้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนันทะเคยถูกล่อด้วยมาตุคาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระนันทะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก array(๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเวจีนรกร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุเข้าใจว่าเขาฆ่าสุกรทำการมงคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องธัมมิกอุบาสก array(๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสกและครอบครัวบำเพ็ญกุศลเป็นนิตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสกป่วยนอนฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดานำรถมารับอุบาสกไปเทวโลก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุและบุตรธิดาอุบาสกเข้าใจผิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องพระเทวทัต array(๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าศากยะ ๖ พระองค์ทรงผนวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าศากยะทั้ง ๓ สนทนากันถึงที่เกิดแห่งภัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาลีออกบวชพร้อมด้วยศากยะทั้งหก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศากยะทั้งหกบรรลุคุณพิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แก่อชาตสัตรูราชกุมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมชั่วของพระเทวทัตปรากฏแก่มหาชน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตทำลายสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัครสาวกทั้งสองชักจูงภิกษุกลับเข้าพวกได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระเทวทัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตให้สาวกนำไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตถูกธรณีสูบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตเกิดในอเวจีถูกตรึงด้วยหลาวเหล็ก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี array(๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อบรมลูกหลานให้รับหน้าที่ของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสุมนาป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท่านเศรษฐีผู้บิดาร้องให้ไปทูลพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนทำบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย array(๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองสหายออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระทั้งสองพบกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาถามปัญหาพระเถระทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระวิปัสสกเถระได้รับสาธุการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พูดมากแต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปปมาทวรรค*ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความไม่ประมาทและความประมาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. อัปปมาทวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องพระนางสามาวดี array(๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กษัตริย์ ๒ สหาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรียนมนต์และพิณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนกับหัสดีลิงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัลลกัปปดาบสเสียพิธี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมารอุเทนยักทัพช้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโกตุหลิกตายไปเกิดเป็นสุนัข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปัจเจกพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุนัขไปเกิดเป็นโฆสกเทพบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุทำให้เทพบุตรเคลื่อน ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โฆสกเทพบุตรไปเกิดในกรุงโกสัมพี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางกาลีนำโฆสกทารกไปให้โคเหยียบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางกาลีนำโฆสกะไปให้เกวียนทับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางกาลีนำโฆสกะไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางกาลีเอาโฆสกะไปโยนเหว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทำร้ายผู้ไม่ทำร้ายตอบย่อมถึงฐานะ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบายใหม่ของเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาสน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโฆสกะได้ภรรยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีทำกาละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายโฆสกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโฆสกะรับตำแหน่งเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทำลายฝาเรือนหนีย่อมพ้นอหิวาตก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพราะทำรั้วจึงชื่อสามาวดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนได้อัครมเหสี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนถูกจับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงให้พระธิดาเรียนมนต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอัครมเหสีองค์ที่ ๒ ของพระเจ้าอุเทน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาหนะ ๕ ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติที่จะได้พาหนะเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนหนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัตินางมาคันทิยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเศรษฐีกับดาบส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติเทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ดาบสเลื่อมใสออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเศรษฐีสร้างวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษุสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางขุชชุตตราเลิศในทางแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติหน้าต่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาผจญกับการแก้แค้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องไก่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางมาคันทิยาหาความด้วยเรื่องงู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางสามาวดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนประทานพรแก่พระนางสามาวดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางสามาวดีถูกไฟคลอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางมาคันทิยากับพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความตายของพระนางสามาวดีควรแก่กรรมในปางก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของนางขุชชุตตรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมที่ธรรมสภา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องกุมภโฆสก array(๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกกลัวตายหนีไปอยู่ภูเขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขากลับมาบ้านเดิมไม่มีใครจำได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกรับจ้างทำงาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมภโฆสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสนมรับอาสาพระเจ้าพิมพิสาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสนมกับธิดาพักอยู่ในเรือนกุมภโฆสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกเสียรู้นางชาววัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกได้ลูกสาวของนางสนมเป็นภรรยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกต้องจ่ายทรัพย์เพราะอุบายของนางสนม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสนมส่งทรัพย์ของกุมภโฆสกไปถวายพระราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกถูกฉุดตัวไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงซักถามกุมภโฆสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกเผยจำนวนทรัพย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมภโฆสกได้รับตำแหน่งเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระจูฬปันถกเถระ array(๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาเศรษฐีได้ทาสเป็นสามี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีบุตรด้วยกันสองคน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตั้งชื่อเด็กทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปันถกแปลกใจในเรื่องญาติของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาบุตรทั้งสองไปหาตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปันถกออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปันถกบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปันถกปรารภถึงน้องชาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬปันถกบวชแล้วกลายเป็นคนโง่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระจูฬปันถก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬปันถกถูกพระพี่ชายประฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระจูฬปักถกหนีไปสึกแต่สึกไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงรับรองให้อยู่ต่อไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระจูฬปันถกเจริญภาวนาบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระจูฬปันถก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระจูฬปันถกนิรมิตตนเป็นภิกษุพันรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดารับสั่งให้จูฬปันถกอนุโมทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุปรารภพระคุณของพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปที่ประชุมภิกษุสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงรำพึงถึงอาการของภิกษุบริษัท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าแผ่นดินตรวจความเป็นไปของราษฎร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงเห็นโจรหนีเพราะมนต์ของมาณพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสายของพระราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุชมพระจูฬปันถก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาสอนให้ทำที่พึ่งด้วยธรรม ๔ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพาลนักษัตร array(๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนพาลชาวเมืองสาวัตถีเล่นนักษัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนพาลกับคนฉลาดมีอาการต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ array(๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระตรวจดูสัตวโลกด้วยทิพยจักษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย array(๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๒ รูปมีปฏิปทาต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ไม่ปัญญาดีย่อมละทิ้งผู้มีปัญญาทราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องท้าวสักกะ array(๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่ท้าวสักกะได้พระนามต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะบำเพ็ญกุศลเมื่อเป็นมฆมาณพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมฆมาณพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มฆมาณพได้สหาย ๓๓ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สหาย ๓๓ คนถูกหาว่าเป็นโจร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช้างไม่เหยียบเพราะอานุภาพแห่งเมตตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชน ๓๓ คนได้รับพระราชทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มฆมาณพกับพวกสร้างศาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มฆมาณพมีภริยา ๔ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสุธรรมาได้ร่วมกุศลสร้างศาลาด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องช้างเอราวัณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มฆมาณพบำเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดากับอสูรทำสงครามกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพบุตร ๓๓ องค์นั่งบนกระพองช้างเอราวัณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภริยาของมฆมาณพ ๓ คนก็เกิดในภพดาวดึงส์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะโอวาทนางสุชาดาผู้เป็นนางนกยาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสุชาดาท่องเที่ยวอยู่ในภพต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสุชาดาธิดาของอสูร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะปลอมเป็นอสูรชิงนางสุชาดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกอสูรกลัวท้าวสักกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์ความไม่ประมาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง array(๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุนั่งพิจารณาไฟไหม้ป่าเป็นอารมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาตัดสังโยชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม array(๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเที่ยวรับบิณฑบาตแต่ในบ้านญาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระได้รับสาธุการจากพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนกเขาแต้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะทรงทดลองพระยานกแขกเต้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรปรารถนาน้อยและสันโดษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตวรรค๑ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการฝึกจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. จิตตวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ array(๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเมฆิยะถูกวิตกครอบงำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง array(๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาจัดที่อยู่ถวายภิกษุ ๖๐ ปี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๖๐ รูปทำกติกากัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุมาประชุมกันด้วยเสียงระฆัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาเจริญสมณธรรมตามที่ภิกษุบอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาบรรลุมรรค ๓ ผล ๓ ก่อนภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๖๐ รูปบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาจักของถวายตามที่ภิกษุต้องการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุลาอุบาสิกากลับไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาแนะให้รักษาจิตอย่างเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุนั้นกลับไปสู่มาติกคามอีก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระบรรลุพระอรหัตและระลึกชาติได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาใคร่ครวญดูบรรพชิตกิจของพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระนิพพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ array(๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระแนะอุบายพ้นทุกข์แก่เศรษฐีบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อยากสึกจนซูบผอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รักษาจิตอย่างเดียวอาจพ้นทุกข์ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ array(๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระไม่รับผ้าสาฎกที่พระหลานชายถวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระถูกพระหลานชายตี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสถามเหตุที่เกิดขึ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สำรวมจิตเป็นเหตุให้พ้นเครื่องผูกของมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ array(๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขาเที่ยวตามโคจนอ่อนเพลีย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขาบวชเป็นภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขาบวช ๆ สึก ๆ ถึง ๖ ครั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครั้งที่ ๗ เขาเกิดธรรมสังเวชเลยบวชไม่สึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บรรลุพระอรหัตแล้วถูกหาว่าพูดไม่จริง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิเลสทำผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัตให้เศร้าหมองได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบัณฑิตจอบเหี้ยน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา array(๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยู่ในไพรสณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาทำอุบายหลอนภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาประทานอาวุธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดากลับได้เมตตาจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคาถากำชับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ array(๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระกายเน่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปูติคัตตติสสเถระนิพพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระติสสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประมวลผลธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องนันทโคปาลกะ array(๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายนันทะหลบหลีกราชภัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาไปโปรดนายนันทะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุโทษพระศาสดาว่าทำให้นายนันทะถูกฆ่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตที่ตั้งไว้ผิดทำความฉิบหายให้ยิ่งกว่าเหตุใด ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระโสไรยเถระ array(๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีบุตรกลับเพศเป็นหญิงแล้วหลบหนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเพื่อนและพ่อแม่ออกติดตามแต่ไม่พบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางเดินตามพวกเกวียนไปเมืองตักกสิลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ได้เป็นภริยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชายอาจกลับเป็นหญิงและหญิงอาจกลับเป็นชายได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางคลอดบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางได้พบกับเพื่อนเก่แล้วเล่าเรื่องให้ฟัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขากลับเพศเป็นชายแล้วบวชได้บรรลุอรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตที่ตั้งไว้ชอบดียิ่งกว่าเหตุใด ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]