เมนู

พุทฺธวํส,ปาฬิ

พุทฺธวํส,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • ขุทฺทกนิกาเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธวํสปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. รตนจงฺกมนกณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สุเมธปตฺถนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ทีปงฺกรพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. โกณฺฑญฺญพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. มงฺคลพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. สุมนพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. เรวตพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. โสภิตพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. อโนมทสฺสีพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ปทุมพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. นารทพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. ปทุมุตฺตรพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. สุเมธพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สุชาตพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. ปิยทสฺสีพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. อตฺถทสฺสีพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. ธมฺมทสฺสีพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. สิทฺธตฺถพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. ติสฺสพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. ผุสฺสพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. วิปสฺสีพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. สิขีพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. เวสฺสภูพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. กกุสนฺธพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. โกณาคมนพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. กสฺสปพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. โคตมพุทฺธวํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. พุทฺธปกิณฺณกกณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. ธาตุภาชนียกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]