เมนู

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 2 ภาค 1,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 2 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑ คหปติวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติปัฏฐาน ๔ เป็นธรรมสำหรับผู้ยังต้องศึกษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคล ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยพระพุทธคุณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การละนิวรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุพเพนิวาสานุสสติญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุตูปปาตญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวักขยญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปปัญจสูทนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาคหปติวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. อรรถกถากันทรกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. อัฏฐกนาครสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทสมคฤหบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปปมัญญา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมา ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. อรรถกถาอัฏฐกนาครสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เสขปฏิปทาสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าศากยะสร้างสัณฐาคารใหม่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรม ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสขปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นผู้มีวิชชาและจรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาสนังกุมารพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อรรถกถาเสขปฏิปทาสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. โปตลิยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยโปตลิยคฤหบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเครื่องตัดโวหาร ๘ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมา ๗ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชชา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปตลิยคฤหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. อรรถกถาโปตลิยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. ชีวกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจจ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การแผ่เมตตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การแผ่กรุณา มุทิตา อุเบกขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฆ่าสัตว์ทำบุญได้บาปด้วยเหตุ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. อุปาลิวาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุปาลิคฤหบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๓ ของนิครนถ์นาฏบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย้อนถามปัญหากรรม ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาลีคฤหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงอนุบุพพิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามพวกเดียรถีย์เข้าบ้าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มายาเรื่องกลับใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาลีคฤหบดีประกาศตนเป็นสาวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. อรรถกถาอุปาลิวาทสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องป่าทัณฑกี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องป่ากลิงคะ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องป่ามาตังคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. กุกกุโรวาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปุณณโกลิยบุตรและเสนิยอเจละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คติของผู้ประพฤติวัตรดังโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมดำกรรมขาว ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุณณโกลิยบุตรแสดงคนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนิยอเจละขอบรรพชาอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติตถิยปริวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. อรรถกถากุกกุโรวาทสูตร ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. อภยราชกุมารสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอภัยราชกุมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาจาที่ไม่เป็นที่รัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธปฏิภาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภัยราชกุมารแสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. อรรถกถาอภัยราชกุมารสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. พหุเวทนิยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามคุณ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขในรูปฌานและอรูปฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. อรรถกถาพหุเวทนิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. อปัณณกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านศาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปัณณกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะที่เป็นข้าศึกกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปัณณกธรรมที่ถือไว้ชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปัณณกธรรมที่บุคคลถือไว้ดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะเป็นข้าศึกกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อพระอริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปัณณกรรมที่ถือไว้ชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเห็นที่ไม่เป็นข้าศึกต่อพระอริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะที่เป็นข้าศึกกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อพระอริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปัณณกธรรมที่ถือไว้ชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อพระอริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปัณณกธรรมที่ถือไว้ดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะว่าอรูปพรหมไม่มี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะว่าความดังแห่งภพไม่มี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคล ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์และคฤหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. อรรถกถาอปัณณกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. ภิกขุวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงโอวาทพระราหุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาภิกขุวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. อรรถกถาอัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มหาราหุโลวาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงโอวาทพระราหุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาวนาเสมอด้วยธาตุ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเจริญภาวนาธรรม ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานาปานสติภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. จูฬมาลุงกยโอวาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงโอวาทพระมาลุงกยบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนาลุงกยบุตรบอกความปริวิตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบคนที่ถูกลูกศร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์และไม่ทรงพยากรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อรรถกถาจูฬมาลุงกยโอวาทสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มหามาลุงกยโอวาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบายเครื่องละสังโยชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. อรรถกถามหามาลุงกยโอวาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. ภัททาลิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณแห่งการฉันอาหารหนเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระภัททาลิฉันอาหารหนเดียวไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระภัททาลิขอขมาพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวัฏฐานิยธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรม ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. อรรถกถาภัททาลิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. ลฑุกิโกปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุทายี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยนางนกมูลไถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยช้างต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยคนจน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยคนมั่งมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคล ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกามคุณ 5 [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การละรูปฌานและอรูปฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. อรรถกถาลฏุกิโกปมสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. จาตุมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอาคันตุละพูดเสียงดัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมอาราธนาพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอาคันตุกะเข้าเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัย ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. อรรถกถาจาตุมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. นฬกปานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุลบุตรผู้มีชื่อเสียงบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความอยู่ผาสุกของภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความอยู่ผาสุกของภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความอยู่ผาสุกของอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความอยู่ผาสุกของอุบาสิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. อรรถกถานฬกปานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. โคลิสสานิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอรัญญิกธุดงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. อรรถกถาโคลิสสานิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. กีฏาคิริสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณของการฉันอาหารน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าแสดงเวทนา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคล ๗ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การตั้งอยู่ในอรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บท ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. อรรถกถากีฏาคิริสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. ปริพพาชกวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พยากรณ์วิชชา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลัทธิเดียรถีย์ไปสวรรค์ไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปริพพาชกวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. อรรถกถาเตวิชชวัจฉสูตร ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐิ ๑๐ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาว่าด้วยผู้หลุดพ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การละขันธ์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริพาชกวัจฉโคตรถึงสรณคมน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. อรรถกถาอัคคิวัจฉ๑ สูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมที่เป็นอกุศลและกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสกปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นผู้บำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริพาชกวัจฉโคตรขอบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถวิปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิญญา ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท่านวัจฉโคตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อรรถกถามหาวัจฉสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. ทีฆนขสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทีฆนขปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. อรรถกถาทีฆนขสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มาคัณฑิยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมาคัณฑิยปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าตรัสซักถามมาคัณฑิยะเรื่องกามคุณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาคัณฑิยะอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาคัณฑิยะได้บรรพชาและอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. อรรถกถามาคัณฑิยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. สันทกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสันทกปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมิกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอพรหมจริยวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยณาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชชา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพไม่ล่วงฐานะ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รู้ว่าเราหมดอาสวะได้อย่างไร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. อรรถกถาสันทกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มหาสกุลุทายิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสกุลุทายิปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถามเรื่องการทำความเคารพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศิษย์ไม่เคารพครูทั้ง ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเคารพในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นเครื่องทำความเคารพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพข้อที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพข้อที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพข้อที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพข้อที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพข้อที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. อรรถกถามหาสกุลุทายิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. สมณมุณฑิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอุคคาหมานปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะของปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสกขภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุสลสังกัปปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลสังกัปปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสกขธรรม ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. อรรถกถาสมณมุณฑิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณมุณฑิกสูตร มีบทเริ่มต้นว่า เอวมฺเม สุตํ ข้าพเจ้าได้สดับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. จูฬสกุลุทายิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกุลุทายิปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยขันธ์ส่วนอดีตและอนาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวรรณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาเรื่องทุกข์-ทุกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกุลุทายีขอบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬสกุลุทายิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เวขณสสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเวขณปริพาชก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบวรรณ ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรเสริญสุขอันเป็นที่สุดของกาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวขณสปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. อรรถกถาเวขณสสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]