เมนู

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 2,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหนาทวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. จูฬสีหนาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณะ ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฐิ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหาเป็นเหตุเกิดอุปาทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามัชฌิมนิกาย ชื่อ ปปัญจสูทนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนามูลปัณณาสก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาสีหนาทวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรกถาจุลลสีหนาทสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มหาสีหนาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงพุทธคุณเป็นเอกเทศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำลังของตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวสารัชชธรรม ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำเนิด ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาข้อที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาข้อที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมจรรย์เศร้าหมอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความแตกต่างในการบำเพ็ญเพียร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความแตกต่างแห่งการบำเพ็ญทุกกรกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะและทิฐิของสมณพราหมณ์บางพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำนิคม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาสีหนาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มหาทุกขักขันธสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะอัญญเดียรถีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของกาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกำหนดรู้รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกำหนดรู้เวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาทุกขักขันธสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. จูฬทุกขักขันธสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของกาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกนิครนถ์ที่ถือการยืนเป็นวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกล่าวถึงผู้อยู่สบายดีกว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจุลลทุกขักขันสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. อนุมานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมทำความเป็นคนว่าง่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอาใจเขาใส่ใจเรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การพิจารณาตัวเอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอนุมานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เจโตขีลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาเหมือนไข่ของแม่ไก่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเจโตขีลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. วนปัตถสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสเหตุของการอยู่ป่าชัฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสเหตุเข้าไปอาศัยคนใดคนหนึ่งอยู่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวนปัตถปริยายสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มธุปิณฑิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสตอบปัญหาทัณฑปาณิศากยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงอุเทศโดยย่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงอุเทศโดยพิสดาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สอบถามเนื้อความที่พระมหากัจจานะชี้แจง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามธุปิณฑิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เทวธาวิตักกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวิตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแยกวิตกเป็น ๒ ส่วน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิชชา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเทวธาวิตักกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. วิตักกสัณฐานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนิมิต ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นผู้ชำนาญในทางเดินแห่งวิตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิตักกสัณฐานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเขตแดน และอารมณ์ของอกุศลวิตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมนสิการนิมิตอื่น ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องติสสสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยข้อทำลายมูลราก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกระต่ายตื่นตูม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมพระสูตรในเล่มนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอปัมมวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. กกจูปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอปัมมวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถากกจูปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทางแห่งถ้อยคำ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แผ่นดินหนาลึก ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. อลคัททูปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอลคัททูปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. วัมมิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูลถามปัญหา ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงพยากรณ์ปัญหา ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวัมมิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. รถวินีตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาว่าด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยรถ ๗ ผลัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถารถวินีสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. นิวาปสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาฝูงเนื้อฝูงที่สาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาฝูงเนื้อฝูงที่สี่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณพราหมณ์พวกที่สอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณพราหมณ์พวกที่สาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณพราหมณ์พวกที่สี่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารและบริวารของมารไปไม่ถึง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานิวาปสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. ปาสราสิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการแสวงหา ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการแสวงหาสิ่งประเสริฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จเข้าไปหาอาฬารดาบส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จเข้าไปหาอุททกดาบส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงระลึกถึงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สหัมบดีพรหมทูลให้ทรงแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงระลึกถึงการแสดงธรรมครั้งแรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปรดปัญจวัคคีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยเนื้อ ๓ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปาสราสิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอุปกาชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. จูฬหัตถิปโทปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รอยเท้า ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาณุโสณีพราหมณ์เปล่งอุทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมารอยเท้าช้าง ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวักขยาญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจุลลหัตถิปโทปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขยายตัวพยัญชนะ ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มหาหัตถิปโทปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปฐวีธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาโปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเตโชธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวาโยธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยขันธสังคหะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มหาสาโรปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสะเก็ดของพรหมจรรย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเปลือกของพรหมจรรย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกระพี้แห่งพรหมจรรย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยแก่นของพรหมจรรย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยที่สุดของพรหมจรรย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาสาโรปสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. จูฬสาโรปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุปมาผู้ต้องการแก่นไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยที่สุดของพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจุลลสาโรปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมพระสูตรในโอปัมมวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]