เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 2,มกุฏ.

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระวินัยปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปาราชิกกัณฑ์* [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชาชนเพ่งโทษติเตียนโพนทะนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปฐมบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทางบัญญัติอนุบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอนุบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภุมมัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถลัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อากาสัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวหาสัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาวัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยานัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภารัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารามัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิหารัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขตตัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คามัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรัญญัฏฐวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทันตโปณวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วนัปปติวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หรณกวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปนิธิวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุงกฆาตวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาณวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปทวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทวิปทวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุปทวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พหุปทวภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอจรกวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอณิรักขวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังวิธาวหารวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังเกตกัมมวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตตกัมมวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาณัตติกประโยค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการแห่งอวหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการ ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาปัตติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ ในทุติยปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องผ้าห่มที่ตาก ๔ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลางคืน ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปเอง ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องตอบตามคำถามนำ ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลม ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องศพที่ยังสด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสับเปลี่ยนสลาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเรือนไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเนื้อเดนสัตว์ ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องส่วนไม่มีมูล ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องข้าวสุก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเนื้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องขนม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องน้ำตาลกรวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องขนมต้ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องถุง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องฟูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องราวจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม่ออกไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องฉันของเคี้ยวด้วยสำคัญว่าของตน ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม่ลัก ๗ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลัก ๗ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลักของสงฆ์ ๗ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลักดอกไม้ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพูดตามคำบอก ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนำแก้วมณีล่วงด่านภาษี ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปล่อยหมู ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปล่อยเนื้อ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปล่อยปลา ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม้ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องผ้าบังสุกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องข้ามน้ำ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องฉันทีละน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องชวนกันลักทรัพย์ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกำมือ ๔ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้แบ่งของสงฆ์ ๗ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม่ใช่เจ้าของ ๗ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องยืมไม้ของสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลักน้ำของสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลักดินของสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเสนาสนะของสงฆ์ ๗ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องของมีเจ้าของ ไม่ควรนำมาใช้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องของมีเจ้าของ ควรขอยืม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุณีชาวเมืองจัมปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอัชชุกะเมืองเวสาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเมืองพาราณสี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสัทธิวิหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปาราชิกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ภิกษุจำพรรษาไม่มีเสนาสนะปรับอาบัติทุกกฏ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้สร้างกุฎีด้วยดินล้วน ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งให้ทำลายกุฎีเป็นอกัปปิยะ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ข้อแนะนำเรื่องการใช้ร่มและจีวร ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( วิธีซักและย้อมจีวร ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( บริขารที่ควรใช้และไม่ควรใช้ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( กล่องยาตาที่ควรใช้และไม่ควรใช้ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ฝักกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใช้และไม่ควรใช้ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( เสนาสนะที่ผิดควรทำลายเสีย ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระธนิยะเริ่มสร้างกุฎีไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ประชาชนเพ่งโทษติเตียนเหล่าสมณศากยบุตร ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( พระพุทธเจ้าทุกองค์ปรับโทษถึงที่สุดเพียงบาทเดียว ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายบ้านที่มีกระท่อมหลังเดียวเป็นต้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายเขตอุปจารบ้านและเรือนเป็นต้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายกำหนดเขตป่า ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายสิ่งของที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายสังขาตศัพท์ลงในอรรถตติยาวิภัตติ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายบทมาติกา ๖ บท ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายกิริยาแห่งการลัก ๖ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ปัญจกะ ๕ หมวด ๆ ละ ๕ ๆ รวมเป็นอวหาร ๒๕ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( สาหัตถิกปัญจกะ มีอวหาร ๖ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( บุพประโยคปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( เถยยาวหารปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายฐานะ ๕ ประการ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( เรื่องภิกษุลักจีวรพระวินัยธรตัดสินว่าไม่เป็นอาบัติ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( พระวินัยธรควรสอดส่องราคาและการใช้สอย ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายทรัพย์ที่ควรแก่ทุติยปาราชิก ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายอาบัติที่เป็นบุพประโยคแห่งปาราชิก ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อาบัติทุกกฏ ๘ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายคำว่าทุกกฏและถุลลัจจัย ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( กิริยาที่ภิกษุลักทรัพย์ให้เคลื่อนจากฐาน ๖ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายภิกษุลักดูดเอาเนยใสเป็นต้นเป็นปาราชิก ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบาย คำว่า ภินฺทิตฺวา เป็นต้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่บนบก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในกลางแจ้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( สมัยหลังพุทธกาลพวกชนขุดบ่อน้ำใช้เลี้ยงปลา ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ภิกษุจับเอาปลาที่เขาเลี้ยงปรับอาบัติตามราคาปลา ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเรือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในยาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในภาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในสวน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในป่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยไม้ชำระฟัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยต้นไม้เจ้าป่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยผู้นำทรัพย์ไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยสิ่งของที่เขาฝากไว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( โจรลักของสงฆ์ในเรือนคลัง ปรับสินไหมภิกษุผู้รักษา ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยด่านภาษี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยสัตว์มีชีวิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( บุคคลผู้เป็นทาส ๓ จำพวก ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยสัตว์ไม่มีเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยสัตว์ ๒ เท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยสัตว์ ๔ เท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยสัตว์มีเท้ามาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยภิกษุผู้สั่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยผู้รับของฝาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยการชักชวนกันลัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ภิกษุหลายรูปชวนกันไปลักทรัพย์ ต้องอาบัติหมดทุกรูป ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยการนัดหมาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยการทำนิมิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยการสั่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การพรรณนาบทภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อาการ ๖ อย่างที่ให้ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายในอนาปัตติวาร ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยการสับเปลี่ยนสลาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ปกิณกะมีสมุฏฐานเป็นต้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายอุทานคาถาในวินีตวัตถุ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายอวหาร ๕ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายภัณฑปริกัป ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายโอกาสปริกัป ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายปฏิจฉันนาวหาร ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อรรถาธิบายกุสาวหาร ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาปรารภเรื่องทั่วไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานปฐมบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รับสั่งให้เผดียงสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปฐมบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกาวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาหัตถิกประโยค ทำเอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยืนอยู่ใกล้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาณัตติกประโยค สั่งทูต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สั่งทูตต่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูตไม่สามารถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูตไปแล้วกลับมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่ไม่ลับ สำคัญว่าที่ลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่ลับ สำคัญว่าไม่ลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่ไม่ลับ สำคัญว่าที่ไม่ลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่ลับ สำคัญว่าที่ลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาด้วยกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาด้วยวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาด้วยกายและวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาด้วยทูต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาด้วยหนังสือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หลุมพราง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุที่พิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การลอบวาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนำรูปเข้าไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนำเสียงเข้าไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนำกลิ่นเข้าไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนำรสเข้าไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนำโผฏฐัพพะเข้าไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนำธรรมารมณ์เข้าไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิริยาที่บอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การแนะนำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนัดหมาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การทำนิมิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาปัตติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนั่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องครก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระผู้เฒ่า ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสร้างที่อยู่ ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมีด ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม้กลอน ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องร่างร้าน ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ลง ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องตก ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนึ่งตัว ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนัดถุ์ยา ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนวด ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้อาบน้ำ ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ทาน้ำมัน ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ลุกขึ้น ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ล้มลง ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ตายด้วยข้าว ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉัน ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญิงมีครรภ์กับชู้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญิงร่วมสามี ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรไม่ตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไห้รีด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ร้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญิงหมัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญิงมีปกติคลอด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องจี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องฆ่ายักษ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องส่งไปสู่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดู ๙ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสำคัญแน่ ๔ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องประหาร ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพรรณนาสวรรค์ ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องตัดต้นไม้ที่เมืองอาฬวี ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเผาป่า ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอย่าให้ลำบาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม้ทำตามคำของท่าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ดื่มเปรียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ดื่มดองโลณะโสจิรกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยปาราชิกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายเรื่องเมืองไพศาลี ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอสุภกรรมฐานแก่พวกภิกษุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปฐมฌานมีลักษณะ ๑๐ และความงาม ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงห้ามภิกษุฆ่ากัน เพราะทรงเห็นกรรมเก่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกภิกษุฆ่าตัวเองและวานให้ผู้อื่นฆ่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุแล้วเกิดความเสียใจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เทวดาช่วยปลอบโยนมิคลัณฑิกะให้ฆ่าภิกษุต่อไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุต่อไปวันละ ๑ รูปถึง ๕๐๐ รูป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าภิกษุสงฆ์เบาบ้างไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระอานนท์ทูลให้ตรัสบอกกรรมฐานอย่างอื่นแก่พวกภิกษุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกอานาปานัสสติแก่พวกภิกษุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายวิธีอบรมสติ ๓๒ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มติลมหายใจเข้าและออกตามอรรถกถาวินัยและพระสูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ผู้เจริญอานาปานัสสติกรรมฐานย่อมได้ความปราโมทย์เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุกำหนดกรรมฐานแล้ว ถายสังขารจึงสงบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กายสังขารในฌานชั้นสูงขึ้นไปย่อมละเอียดไปตามลำดับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กุลบุตรจะเรียนกรรมฐานต้องบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ก่อน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมฐาน ๒ พร้อมทั้งอธิบาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ควรเรียนกรรมฐานในสำนักพุทธโอรสกระทั่งถึงท่านผู้ได้ฌาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมฐานมีสนธิคือที่ต่อ ๕ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐาน ๘ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายวิธีนับลมหายใจเข้าออก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดลมหายใจเข้าออก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ข้ออุปมาเหมือนคนง่อยโล้ชิงช้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ข้ออุปมาเหมือนคนรักษาประตู) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การกำหนดลมหายใจเปรียบเหมือนเลื่อย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อุบายเป็นเหตุนำอานาปานัสสติกรรมฐานมา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ธรรม ๓ อย่างมีบริบูรณ์กรรมฐานจึงถึงอัปปนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยองค์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุฉัพพัคดีย์พรรณนาคุณแห่งความตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายสัญจิจจศัพท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายปฐมจิตของมนุษย์ผู้เริ่มลงสู่ครรภ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ชีวิตินทรีย์ปัจจุบันมี ๓ ขณะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประโยคแห่งการฆ่า ๖ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายวัตถุที่เป็นเครื่องประหาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายมาติกาในบทภาชนีย์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุฆ่าพ่อแม่เป็นต้นเป็นอนันตริยกรรมและปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุฆ่าพ่อแม่เป็นต้นในกองฟางไม่ต้องปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุฆ่าพ่อในสนามรบเป็นทั้งปาราชิกและปิตุฆาต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ฐานะ ๕ และ ๖ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายวัตถุที่จะพึงถูกฆ่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายกาลที่สั่งให้ทำการฆ่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายโอกาสที่สั่งให้ทำการฆ่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายอาวุธที่เป็นเครื่องมือใช่ให้ฆ่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายอิริยาบถที่สั่งให้ทำการฆ่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายกิริยาพิเศษที่สั่งให้ทำการฆ่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยการสั่งทูต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาณัตติกประโยคเรื่องสั่งทูตต่อ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ไม่ลับ สำคัญว่าที่ลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายการพรรณนาความตายด้วยกาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายขุดหลุมพรางให้คนตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มติพระเถระสองรูปในการขุดหลุมพราง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการดักบ่วงของภิกษุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการใช้ฟ้าถล่มดักสัตว์ของภิกษุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลอบวางศัสตราไว้ในวัตถุสำหรับพิง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลอบวางยาพิษแทรกไว้ในเภสัช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลอบวางอาวุธไว้ใต้เตียงหรือตั่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการลอบวางดาบไว้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยลอบวางยาพิษไว้เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การนำรูปและเสียงเป็นต้นเข้าไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การนำธรรมารมณ์เข้าไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอนาปัตติวาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ตติยปาราชิกสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุในตติยปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพรรณนาคุณความตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุนั่งทับเด็กตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุทำสากล้มฟาดถูกเด็กตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุผู้บุตรผลักภิกษุผู้บิดาล้มตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุฉันบิณฑบาตเจือยาพิษตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุทดลองยาพิษ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุผูกร่างร้าน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุโจนลงเหวทับช่างสานตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์กลิ้งศิลาเล่นทับคนเลี้ยงโคตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุทำยาให้หญิงมีครรภ์กับชู้ตกไปเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุทำยาให้หญิงหมันมีบุตรตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุไม่ควรทำยาแก่ชนอื่นแต่ควรทำให้สหธรรมิกทั้ง ๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุควรทำยาให้คน ๑๐ จำพวก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุควรทำยาให้แคน ๕ จำพวก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพระมหาปทุมเถระสนทนาเรื่องยาแก้โรค) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสวดพระปริตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเรื่องอนามัฏฐบิณฑบาต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเรื่องปฏิสันถาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพระอภัยเกระทำปฏิสันถารกับอภัยโจร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระถูกพวกภิกษุโพนทะนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์จี้ภิกษุสัตตรสวัคคีย์เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุฆ่ายักษ์ ต้องถุลลัจจัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องส่งภิกษุไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ในเรื่องยักษ์ดุร้าย มีวินิจฉัยดังนี้:- บทว่า วาฬยกฺขวิหารํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสำคัญว่าเป็นภิกษุคู่เวรแน่จึงฆ่าเสีย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องผีเข้าสิงภิกษุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุตัดต้นไม้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์เผาป่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุสั่งนายเพชฌฆาตให้ประหารหนเดียว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุสั่งให้บุรุษด้วนดื่มเปรียงตาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องยาดองพิเศษชื่อโลณะโสจิรกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตถปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุพวก ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุต่างทิศมาเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาโจร ๕ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปฐมบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอนุบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตถณาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิวิโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญญตวิโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิมิตตวิโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปปณิหิตวิโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญญตสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิมิตตสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปปณิหิตสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญญตสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิมิตตสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปปณิหิตสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกะ ญาณทัสสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชชา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกะ มรรคภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติปัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมัปปธาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทธิบาท ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินทรีย์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พละ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงค์ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยมรรคมีองค์ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกะ อริยผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกทาคามิผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาคามิผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกะ การละกิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สละราคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สละโทสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สละโมหะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกะ ความเปิดจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปิดจากราคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปิดจากโทสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปิดจากโมหะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทธิกะ จบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขัณฑจักร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-ทุติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-ตติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-จตุตถฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-สุญญตวิโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน- อนิมิตตวิโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-อัปปณิหิตวิโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-สุญญตสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-วิชชา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน- อนิมิตตสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมณาน-อัปปณิหิตสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-วิชชา ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมณาน- สติปัฏฐาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-สัมมัปปธาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-อิทธิบาท ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน-อินทรีย์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - พละ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมณานโพชฌงค์ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมณาน-อริยมรรคมีองค์ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - โสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - สกทาคามิผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - อนาคามิผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - อรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - สละราคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - สละโทสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - สละโมหะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - เปิดจากราคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน - เปิดจากโทสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌานเปิดจากโมหะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พัทธจักร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พัทธจักร เอกมูลกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พัทธจักร สัพพมูลกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขัณฑจักร แห่งนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีอุตริมนุสธรรมข้อหนึ่งเป็นมูล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลแห่งพัทธจักรข้อที่ท่านย่อไว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขัณฑจักรทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีอุตริมนุสธรรม ๒ ข้อเป็นมูล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พัทธจักร ทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีอุตริมนุสธรรม ๒ ข้อเป็นมูล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พัทธจักร ทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่ท่านย่อไว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พัทจักร สัพพมูลกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีอุตริมนุสธรรมทุกข้อเป็นมูล ดังนี้:- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัจจยปฏิสังยุตวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัจจัยตตวจนวาร ๕ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรณวจนวาร ๕ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปโยควจนวาร ๕ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาปัตติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอยู่ป่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเที่ยวบิณฑบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอุปัชฌายะ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอิริยาบถ ๔ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องละสัญโญชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องธรรมในที่ลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบำรุง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทำไม่ยาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องความเพียร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม่กลัวความตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องความเสียหาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องประกอบชอบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปรารภความเพียร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องประกอบความเพียร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอดกลั้นเวทนา ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพราหมณ์ ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพยากรณ์มรรคผล ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องครองเรือน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามกาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องยินดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหลีกไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอัฏฐิสังขลิกเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมังสเปสิเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนิจฉวิเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอสิโลมเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่อง สัตติโลมเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่อง อุสุโลมเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสูจิโลมเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสูจกเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกุมภัณฑเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องคูถนิมุคคเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องคูถขาทิเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนิจฉวิตถีเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมังคุลิตถีเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องโอกิลินีเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอสีสกพันธเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุณีเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสิกขมานาเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสามเณรเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสามเณรีเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องแม่น้ำตโปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องรบ ณ พระนครราชคฤห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องช้างลงน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระโสภิตะอรหันต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตถปาราชิกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายศัพท์กิริยาอนาคต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ถามพวกภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(โจรภายนอกศาสนาเที่ยวปล้นบ้านชายแดนเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มหาโจรในพระศาสนาเที่ยวย่ำยีสิกขาบทน้อยใหญ่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มหาโจรในพระศาสนามี ๕ จำพวก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(แก้อรรถนิคมคาถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปฐมบัญญัติจตุตถปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อนุบัญญัติจตุตถปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เหตุที่ให้เชื่อถือมีฐานะ ๖ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายฐานะ ๖ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสอบสวนดูปฏิปทาของภิกษุผู้อ้างตนว่าได้บรรลุธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายบทภาชนีย์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กถาว่าด้วยสุทธิกมหาวาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยผู้มีความประสงค์จะกล่าว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยปัจจัยปฏิสังยุตตวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (จตุตถปาราชิกสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุในจตุตถปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสำคัญ ว่าได้บรรลุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องตั้งกติกาหลีกไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเห็นอัฏฐิสังขลิกเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องมังสเปสีเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องมังสปิณฑเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องนิจฉวีเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องอสิโลมเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสัตติโลมเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องอุสุโลมเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสูจิโลมเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสูจิโลมเปรตที่ ๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องอัณฑภารเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องปรทาริกเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องเปรตพราหมณ์ชั่ว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องมังคุลีหญิงเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องโจรฆาตเปรต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพระภิกษุเปรตเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องแม่น้ำตโปทา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องการรบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องช้างลงน้ำ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพระโสภิตะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(บทสรุปปาราซิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิษฐานคาถาของท่านผู้รจนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]