เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ.

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระวินัยปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรัญชภัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเวรัญชพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงฌานสี่และวิชชาสาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตถฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุพเพนิวาสานุสติญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุตูปปาตญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวักขยญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาพระวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชื่อสมันตปาสาทิกาแปล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาค ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารัมภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาหิรนิทานวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปรารภมูลเหตุทำปฐมสังคายนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหากัสสปชักชวนทำสังคายนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหากัสสปคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ รูป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ทำสังคายนาจะเว้นพระอานนท์ไม่ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอานนท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เลือกกรุงราชคฤห์เป็นที่ทำปฐมสังคายนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหาเถระแยกกันเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระอานนท์ไปถึงที่ไหนมีเสียงร้องไห้ในที่นั้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( พระอานนท์ปัดกวาดเสนาสนะที่เคยประทับ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระอานนท์ฉันยาระบาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระทั้งหลายคิดซ่อมวิหาร ๑๘ แห่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจ้าอชาติศัตรู) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาทรงอุปถัมภ์กิจสงฆ์ทุกอย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชารับสั่งให้ประดับถ้ำดุจวิมานพรหม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกภิกษุเตือนพระอานนท์มิให้ประมาท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระอานนท์ดำดินไปเข้าประชุมสงฆ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรเถระเริ่มปรึกษาและสมมติตนเป็นผู้ปุจฉาวิสัชนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(คำสมมติตนปุจฉาวิสัชนาพระวินัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(รวมรวมพระวินัยของภิกษุไว้เป็นหมวด ๆ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(รวบรวมวินัยของภิกษุณีเป็นหมวด ๆ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เริ่มสังคายนาพระสูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(คำสวดสมมติปุจฉาวิสัชนาพระสูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปุจฉาและวิสัชนาพระสูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(นิกาย ๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธพจน์มีจำนวนต่าง ๆ กัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธพจน์มีอย่างเดียว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( พระพุทธพจน์มี ๒ อย่าง ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธพจน์มี ๓ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปิฎก ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่าวินัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่าสูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่าอภิธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( ปิฎกเปรียบเหมือนตะกร้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายคัมภีรภาพ ๔ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายคัมภีรภาพอีกนัยหนึ่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปริยัติ ๓ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุผู้ปฏิบัติดีใน ๓ ปิฎกได้ผลดีต่างกัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ผู้ปฏิบัติไม่ดีใน ๓ ปิฎกได้ผลเสียต่างกัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธพจน์มี ๕ นิกาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ทีฑนิกาย ๓๔ สูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สังยุตตนิกายมี ๗,๗๖๒ สูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( อังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายพระพุทธพจน์มีองค์ ๙ ทีละองค์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธพจน์มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีคำนวณนับพระธรรมขันธ์เฉพาะขันธ์หนึ่ง ๆ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปฐมสังคายานาจัดพระพุทธพจน์ไว้เป็นหมวด ๆ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธศาสนาอาจตั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายความเริ่มต้นแห่งนิทานวินัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระอุบาลีเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากพุทธสำนัก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระทาสกเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระอุบาลีเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระโสณกเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระทาสกเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระสิคควเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระโสณกเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระยสเถระได้ทราบเรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(คัดเลือกพระเถระทำทุติยสังคายนาได้ ๗๐๐ รูป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ติสสมหาพรหมจักแก้ความเสื่อมพระศาสนาในอนาคต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มาเกิดในมนุษยโลก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ติสสมหาพรหมรบปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะและพระจัณฑวัชชี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เริ่มเรื่องตติยสังคายนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ติสสมหาพรหมเกิดในมนุษยโลก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พราหมณ์ผู้บิดาของติสสมหาพรหมพบพระสิคควเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(โมคคลีพราหมณ์คอยจับมุสาของพระเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(โมคคลีพราหมณ์เลื่อมใสในพระเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระสิคควเถระเริ่มสนทนาปราศรัยกับติสสมานพ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ติสสมานพถามปัญหากับพระเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระสิคควเถระถามปัญหากับมานพ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ติสสมานพขออนุญาตมารดาบิดาบวชเพื่อเรียนมนต์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระส่งสามเณรติสสะไปยังสำนักพระจัณฑวัชชีเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สามเณรติสสะไปอยู่ในสำนักของพระจัณฑวัชชีเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สามเณรติสสะปฏิบัติกิจวัตรตามระเบียบพระวินัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระจัณฑวัชชีเถระให้สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์พร้อมทั้งอรรถกถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชอำนาจแผ่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำประมาณ ๑ โยชน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปให้ดู) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกไม่ทรงเลื่อมใสนักบวชนอกศาสนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประวัตินิโครธสามเณร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(นิโครธกุมารบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระชนม์ ๗ ปี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกมหาราชรับสั่งให้นิมนต์สามเณรเข้ามา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามข้อธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตสามเณรเป็นทวีคูณ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตแก่ภิกษุหกแสนรูป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างวัด และเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระจ้าอโศกมหาราชทรงทำการฉลองพระวิหาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นทั่วทั้งชมพูทวีป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกยังไม่เป็นทายาทแห่งพระศาสนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ผู้ที่ให้บุตรบวชชื่อว่าได้เป็นทายาทแห่งพระศาสนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงตั้งมูลนิธิถวายสงฆ์ห้าแสน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกเดียรถีย์ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกเดียรถีย์แสดงลัทธินอกพุทธศาสนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงใช้อำมาตย์ให้ระงับอธิกรณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประวัติของพระติสสเถระจะออกบวช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระติสสเถระนั่งกันไม่ให้อำมาตย์ตัดศีรษะพระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกภิกษุถวายความเห็นแต่พระราชาเป็น ๒ นัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระโมคคลีบุตรติสสเถระไม่มาเพราะอาราธนาไม่ถูกเรื่อง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกล้วน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงสงสัยท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานให้แผ่นดินไหว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกตรัสถามข้อสงสัยในเรื่องบาป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงชำระเสี้ยนหนามแห่งพระพุทธศาสนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงรับสั่งให้สึกพวกที่มิใช่ภิกษุหกหมื่นรูป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนำพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(รายนามพระเถระผู้นำพระวินัยปิฏกสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมัชฌันติกเถระไปประกาศพระศาสนาที่กัสมีรคันธารรัฐ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พญานาคอารวาฬแผลงฤทธิ์ไล่พระเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระทรมานพวกนาคให้คลายพยศแล้ว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระให้โอวาทพวกยักษ์และรากษสเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหาเทวเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหิสสกมณฑล) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่แคว้นนวาสี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระโยนกถธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่อปรันตชนบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหาธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหารัฐ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหารักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่รัฐโยนก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมัชฌิมเถระไปประกาศพระศาสนาที่หิมวันตประเทศ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระโสณกะกับพระอุตตระไปประกาศพระศาสนาที่สุวรรณภูมิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระทรมานพวกรากษสให้หนี้ไปแล้วป้องกันเกาะไว้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหินทเถระเที่ยวเยี่ยมญาติจนกว่าจะถึงเวลาไปเกาะลังกา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประวัติย่อของพระมหินทเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระอินทร์ทรงเล่าเรื่องพุทธพยากรณ์ถวายให้พระมหินท์ทราบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหินทเถระพร้อมกับคณะไปเกาะลังกา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลำดับราชวงศ์ที่เสวยราชย์ในเกาะลังกาและชมพูทวีป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าเทวานัมปิยดิสทรงพบพระมหินทเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ไม้ไผ่ ๓ ลำประมาณค่าไม่ได้เกิดแก่พระเจ้าเทวานัมปิยดิส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(รัตนะคือแก้ววิเศษ ๘ ชนิดเกิดแก่พระเจ้าเทวานัมปิยดิส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกส่งเบญจราชกุธภัณฑ์ไปถวายพระเจ้าเทวานัมปิยดิส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรเถระแสดงให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นจริงอีก ๖ คน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระถามปัญหาเพื่อหยั่งทราบพระปัญญาของพระราชา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สุมนสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟังธรรมทั่วเกาะลังกา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เสียงโฆษณาเวลาฟังธรรมกระฉ่อนไปถึงชั้นพรหมโลก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระปฐมเจดีย์เมืองอนุราชบุรี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาทรงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับพระเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระแสดงธรรมโปรดพระราชาและชาวเกาะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาถวายอุทยานสร้างวัด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระแสดงธรรมโปรดชาวเกาะติดต่อกันไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาทรงรถติดตามพระเถระไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อริฏฐอำมาตย์ขอพระบรมราชานุญาตบวช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระแนะให้หาสิ่งที่ควรกราบไหว้บูชา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สุมนสามเณรรับจัดหาพระธาตุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระสั่งการให้สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุเกาะลังกาตามเถรบัญชา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเถระและพระราชาตลอดถึงชาวเกาะต้อนรับพระธาตุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ช้างนำพระธาตุไปยังที่จะสร้างพระเจดีย์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประวัติเกาะลังกาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ช้างไม่ยอมให้ยกพระธาตุลงจากกระพอง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระธาตุแสดงปาฏิหาริย์แก่มหาชน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปเกาะลังกาเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กุลบุตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระนางอนุฬาเทวีทรงมีพระประสงค์จะบวช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาส่งทูตไปยังชมพูทวีป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ทูตถวายพระราชสาสน์และเถรสาสน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกตั้งพระทัยจะส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกาอยู่ก่อน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระมหาอธิษฐาน ๕ ข้อ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิสสุกรรมเทพบุตรปลอมตัวเป็นช่างเนรมิตกระถางทอง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาพร้อมด้วยเสนาเสด็จไปยังต้นมหาโพธิ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระราชาทรงทำสัตยาธิษฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กิ่งต้นมหาโพธิ์ลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า ๗ วัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ต้นมหาโพธิ์แตกหน่อออกใหม่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงตั้งตระกูลต่าง ๆ ไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพธิ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าอโศกทรงลุยน้ำส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าเทวานัมปิยดิสกรุงลังกาเตรียมต้อนรับต้นมหาโพธิ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าเทวานัมปิยดิสพักต้นมหาโพธิ์ไว้ในปูชนียสถาน ๔ แห่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ต้นมหาโพธิ์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ต้นมหาโพธิ์แตกสาขาออกถึง ๘ ต้นและ ๓๒ ต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระนางอนุฬาเทวี และอริฏฐอำมาตย์ผนวชแล้วสำเร็จพระอรหัต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระเจ้าเทวานัมปิยดิสสร้างมณฑปเพื่อทำจตุตถสังคายนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(แก้บทมาติกาว่า พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อานิสงส์แห่งการเรียนพระวินัย ๕ ข้อ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินัยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นที่สุด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(คาถาสรุปเรื่อง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรัญชกัณฑวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายบทว่า เตน เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายบทว่า สมเยน เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่า เวรญฺชยํ วิหรติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่า นเฬรุปุจิมนฺทมูเล เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายคำว่า เวรญฺชายํ และ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายคำว่า มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายคำว่า อสฺโสสิ โข เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายเรื่องที่พราหมณ์ได้ฟัง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธคุณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายพุทธคุณบทว่า อรหํ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สังสารวัฏ คือปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยกัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ธัมมัฏฐิติญาณ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สังเขปและอัทธาในปฏิจจสมุปบาท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วัฏฏะและสนธิ ๓ ในปฏิจจสมุปบาท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า สุคโต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า โลกวิทู) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายโลก ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทั้ง ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ขนาดพระจันทร์เป็นต้นประมาณ ๔๙ โยชน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพระพุทธคุณบนว่า อนุตฺตโร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ปุริสทมฺมสารถิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า สตฺถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า เทวมนุสฺสานํ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องกบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นเทพบุตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า พุทฺโธ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ภควา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ชื่อมี ๔ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหักกิเลสได้ตั้งแสนอย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบาย สเทวกะ ศัพท์ เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายศัพท์ว่า สาตฺถํ สพฺยญชนํ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายวิเสสนสัพพนามว่า เยน เตน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายศัพท์ว่า สมฺโมทนียํ และ สาราณียํ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายสองศัพท์ว่า เอกมนฺตํ นีสีทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การนั่งเว้นโทษ ๖ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายศัพท์ต่าง ๆ มี เอตํ ศัพท์ เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคัดค้าน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนไม่มีรส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปริยายศัพท์ลงในอรรถ ๓ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละรสในรูปเป็นต้นได้เด็ดขาด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายศัพท์ อนภาวํ กตา-อนภาวํ คตา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไร้โภคะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้กล่าวการขาดสูญ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้รังเกียจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กำจัด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้มักเผาผลาญ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ปราศจากครรภ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ไก่ตัวออกก่อนเรียนว่าไก่ตัวพี่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(โพธิศัพท์หมายความถึง ๔ นัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ข้อเปรียบเทียบการทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาเหมือนการฟักไข่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเพราะบำเพ็ญเพียร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยปฐมฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบาย เอว อักษร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายองค์ ๕ แห่งปฐมฌาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายองค์ฌาน คือ ปีติ และสุข) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ฌานย่อมเผาผลาญธรรมที่เป็นข้าศึก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ฌานมี ๒ นัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ความหมายแห่ง อุปสัมปัชชศัพท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทุติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายอัชฌัตตศัพท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบาย สัมปสาทนศัพท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบาย เอโกทิภาวศัพท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายทุติฌานไม่มีวิตกและวิจารเพราะสงบไปแล้ว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปฐมฌานมีองค์ ๕ ทุติยฌานมีองค์ ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยตติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อุเบกขา ๑๐ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายลักษณะแห่งอุเบกขา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายลักษณะแห่งสติและสัมปชัญญะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ทุติยฌานมีองค์ ๔ ตติยฌานมีองค์ ๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยจตุตถฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายอุเบกขาในจตุตถฌาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ตติยฌานมีองค์ ๕ จตุตถฌานมีองค์ ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กถาว่าด้วยปุพเพนิวาสญาณ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(จิตประกอบด้วยธรรม ๖ อย่าง เป็นจิตไม่หวั่นไหว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายวิเคราะห์ ปุพเพนิวาสศัพท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายเรื่องกัป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พุทธเขต ๓ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเดียรถีย์ระลึกชาติได้ ๔๐ กัป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระอสีติมหาสาวกระลึกชาติได้แสนกัป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยทิพยจักษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่าทิพยจักษุเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ทิพยจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้าปราศจากอุปกิเลส ๑๑ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลำดับความเกิดขึ้นแห่งยถากัมมูปคญาณ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การด่าพระอริยเจ้าห้ามสวรรค์และห้ามรรค) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุหนุ่มกล่าวใส่ร้ายพระอริยเจ้าชั้นสูง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีขอขมาเพื่อให้อดโทษให้ในการด่าใส่ร้าย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การกล่าวใส่ร้ายพระอริยเจ้ามีโทษเช่นกับอนันตริยกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่านรกได้ชื่อว่าอบายเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดก่อนใครทั้งหมดด้วยคุณธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรัญชพราหมณ์ได้สติรู้สึกตัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายอภิกกันตศัพท์ลงในอรรถ ๔ และ ๙ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปาพจน์มีความดี ๑๘ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์ชมเชยพระธรรมเทศนาด้วยอุปมา ๔ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์แสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่าพระธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายคำว่า พระสงฆ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายอัคคะศัพท์ที่ลงในอรรถ ๔ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์ไม่กล่าวล่วงเกินพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พราหมณ์ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษา ณ เมืองเวรัญชา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการอยู่จำพรรษาเมืองเวรัญชา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เมืองเวรัญชามีปันส่วนซื้ออาหารเลี้ยงชีพ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พ่อค้าม้าถวายข้าวทะนานหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบาย ปุพพัณหสมัยศัพท์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกภิกษุได้ข้าวแดงแล่งหนึ่ง ๆ นำไปจัดการฉันเอง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พ่อค้าม้าถวายข้าวแดงแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้ว ๒๐ ปี ไม่มีผู้อุปัฏฐากประจำ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พราหมณ์และชาวเมืองไม่ได้ถวายภัตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มารได้สามารถทำอันตายแก่ปัจจัย ๔ ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามสิ่งที่เป็นประโยชน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกภิกษุจำพรรษาเมืองเวรัญชาชำนะความอดอยากได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลขออนุญาตพลิกแผ่นดิน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภายใต้แผ่นดิน มีง้วนดินที่มีรสโอชา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พลิกแผ่นดิน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปัญหาของพระสารีบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะบริษัทมีมากหรือน้อยก็หาไม่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระวิปัสสีเป็นต้นหาได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นต้นไม่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกเทวดาบอกวันทำอุโบสถแก่พวกภิกษุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(โอวาทปาฏิโมกขคาถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำอุโบสถและปาฏิโมกข์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ความต่างกันแห่งอายุกาลของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เหตุที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดในกาลแห่งคนมีอายุน้อย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระสารีบุตรทูลขอให้ทรงบัญญัติสิกขาบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามท่านพระสารีบุตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ข้อที่จะถูกตำหนิในการบัญญัติสิกขาบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เปรียบด้วยแพทย์ผู้ไม่ฉลาดทำการผ่าตัด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายเหตุที่ให้ทรงบัญญัติสิกขาบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบาย คำว่า นิรพฺพุทโท เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาจิณณะ ความเคยประพฤติมามี ๒ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปเฉพาะ ๓ มณฑล) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สาวกาจิณณะ ความเคยประพฤติมาของพระสาวก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยภัตตาหาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับคำอาราธนาของพราหมณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวรัญชพราหมณ์สั่งให้เตรียมภัตตาหารถวายพรุ่งนี้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังนิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พราหมณ์ถวายไตรจีวรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากเมืองเวรัญชาไปประทับที่เมืองไพศาลี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมปาราชิกภัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระสุทินน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขออนุญาตออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาบิดาไม่อนุญาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกสหายช่วยเจรจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทินน์กลันทบุตรออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสุทินน์เยี่ยมสกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิดาวิงงอนให้สึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสพเมถุนธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพเจ้ากระจายเสียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสุทินน์เกิดวิปฏิสาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปฐมบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลิงตัวเมีย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอนุบัญญัติ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอนุบัญญัติ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคือ array(๑๖๐ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำรำพึงว่าไฉนหนอ array(๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำรำพึงว่า ไฉนหนอ array(๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำปริกัปป์ว่า ก็ถ้าว่า array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัปป์ว่า ก็ถ้าว่า array(๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำปริกัปป์ว่า หากว่า array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัปป์ว่า หากว่า array(๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำปริกัปป์ว่า ผิว่า array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัปป์ว่า ผิว่า array(๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำปริกัปป์ว่า มีความดำริ array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัปป์ว่า มีความดำริ array(๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อ้างวัตถุที่รำลึก array(๑๗ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงความห่วงใย array(๙ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อ้างที่อยู่ที่อาศัย array(๑๖ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อ้างว่าพรหมจรรย์ทำได้ยาก array(๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะสิกขาที่เป็นอันบอกคืน array(๗๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำเป็นปัจจุบัน array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำเป็นปัจจุบัน array(๘ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำเป็นปัจจุบันว่าไม่เกี่ยวข้อง array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำว่าจะต้องการอะไร array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำว่าไม่ต้องการ array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวบอกคืนด้วยคำว่าพ้นดีแล้ว array(๑๔ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ มรรคภาณวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิง ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๓ เป็น ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุภโตพยัญชนก ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๓ เป็น ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บัณเฑาะก์ ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๒ เป็น ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาย ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๒ เป็น ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(๓๙) อาบัติปาราชิก ๓๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ อสันถตภาณวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓ มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒ หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. ดิรัจฉานคตะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. หมวดมนุสสะปริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. มนุสสะปริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. อมนุสสะปริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุรสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(คร่อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑.๒.๓. อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑.๒.๓. ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑.๒.๓. มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. หมวดอมนุสสนะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑.๒.๓ อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑.๒.๓. ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะ จตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสะปัณฑกกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐ มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ทับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(อม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑.๒. อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ อสันถตภาณวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔ มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสิตถี สุตตุจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ (ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. มนุสสิตถี มาตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓ . มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐.มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒ . มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มนุสสิตถี ชาครันจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกุ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนปัส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓.มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มนุสสะ ปัณฑกะ มัตตะ จตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนวัจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ array(ยอนปาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. หมวดอมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาปัตติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ ในปฐมปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลิงตัวเมีย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุวัชชีบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปลอมเป็นคฤหัสถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเปลือยกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเด็กหญิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมารดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องธิดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพี่น้องหญิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภรรยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุมีหลังอ่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุมีองค์กำเนิดยาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องแผล ๒ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องรูปปั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องตุ๊กตาไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุชื่อสุนทระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสตรี ๔ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกระดูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนาคตัวเมีย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนางยักษิณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญิงเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบัณเฑาะก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุมีอินทรีย์พิการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องจับต้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอรหันต์เมืองภัททิยะจำวัดหลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุเปิดประตูนอน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอุบาลีชื่อสุปัพพา ๙ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสิกขามานา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสามเณรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญิงแพศยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบัณเฑาะก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสตรีคฤหัสถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ผลักกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุผู้เฒ่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลูกเนื้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมปาราชิกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพระสุทินน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายชื่อบ้านและชื่อบุตรเศรษฐี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สุทินน์กลันทบุตรไปเพื่อฟังธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สุทินน์กลันทบุตรได้ฟังธรรมแล้วคิดจะบวช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สุทินน์กลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผู้มีพระภาคเจ้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มารดาบิดาไม่อนุญาตให้สุทินน์บวช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สหายไปห้ามไม่ให้สุทินน์บวชไม่สำเร็จ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มารดาบิดาอนุญาตให้สุทินน์บุตรชายบวช) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระพุทธเจ้ารับสั่งภิกษุบวชให้สุทินน์กลันทบุตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ญาติของท่านสุทินน์ที่เมืองไพศาลีมีสมบัติมาก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ญาตินำภัตตาหารไปถวายท่านสุทินน์ ๖๐ ถาด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระสุทินน์ออกบวชได้ ๘ ปี นางทาสีจำอวัยวะบางส่วนได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกบรรพชิตไม่นั่งฉันในที่ไม่สมควรเหมือนคนขอทาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(บิดาติเตียนพระสุทินน์ว่าฉันขนมบูดเหมือนดื่นน้ำอมฤต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(บิดามอบทรัพย์เพื่อให้พระสุทินน์สึก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(บิดาสั่งภรรยาเก่าให้ประเล้าประโลมพระสทินน์สึก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มารดาขอร้องให้พระสุทินน์เพาะพืชพันธุ์ไว้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สตรีมีระดูหยุดก็ตั้งครรภ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเมื่อ ๒๐ พระพรรษา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เหตุที่ให้สตรีตั้งครรภ์มี ๗ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เทพเจ้าประกาศความชั่วของพระสุทินน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(บุตรชายของท่านพระสุทินน์มีชื่อว่าพีชกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มารดาและพีชกทารกบวชแล้วได้สำเร็จพระอรหัต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ท่านพระสุทินน์เดือดร้อนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกภิกษุสหายถามท่านพระสุทินน์ถึงความซูบผอม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พวกภิกษุสหายเห็นด้วยว่ากรรมนั้นให้เกิดความรำคาญได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน ๙ บท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องพระสุทินน์เสพเมถุนธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิพระสุทินน์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายกรรมที่ไม่ควรแก่สมณะเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระสุทินน์เป็นคนแรกในการเสพเมถุนธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ผู้ไม่ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ผู้ตั้งอยู่ในสังวรไม่เป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ผู้ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้ไม่สั่งสมกิเลสทั้งปวง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายประโยชน์การบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระสัทธรรม ๓ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องลิงตัวเมีย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลิงตัวเมียแสดงของลับแก่ภิกษุอาคันตุกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สิกขาบททั้งหมด มีโทษ ๒ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องทรงห้ามมิให้ภิกษุชาววัชชีบุตรบรรพชาอุปสมบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินัย ๔ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายวินัย ๔ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระวินัยธรประกอบด้วยลักษณะ ๓ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลำดับอาจารย์ตั้งแต่พระอุบาลีเถระเป็นต้นมา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณ์ควรตรวจดูฐานะ ๖ อย่างก่อน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายฐานะ ๖ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีวินิจฉัยอธิกรณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์กรรมฐานย่อมไม่เจริญ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถาธิบายสิกขาบทวิภังค์ปฐมปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายความหมายแห่งภิกษุศัพท์เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีอุปสมบทมี ๘ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายอุปสัมปทา ๘ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายบทว่าสิกขาและสาชีพ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุตะโกนบอกลาสิกขาก็ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การบอกลาสิกขาระบุพระนามที่เป็นไวพจน์ของพระพุทธเจ้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีลาสิกขาระบุคำไวพจน์พระธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีลาสิกขาระบุคำไวพจน์พระสงฆ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายวิธีลาสิกขาทั่วไป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ลาสิกขากับคนวิกลจริตเป็นต้นไม่เป็นอันบอกลา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายความหมายแห่งเมถุนธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สตรีนิมิตได้ฐาน ๕ ปุริสนิมิตได้ฐาน ๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุเมื่อจะพรรณนาเมถุนกกถาควรระลึกถึงพระพุทธคุณ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุปัญญัติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กำหนดสัตว์ที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายประเภทสัตว์ต่าง ๆ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปาราชิกศัพท์เป็นไปในสิกขาบทเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อรรถาธิบายความในพระคาถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มรรคที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกรรม ๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุถูกผู้อื่นข่มขืนแล้วยินดีเป็นปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยจตุกกะ ๒๖๙ ที่เหลือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มรรคของมนุษย์ผู้หญิงมี ๒๗ จตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องพระวินัยธร ๒ รูป) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องอันเตวาสิกถามปัญหาวินัยพระเถระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยองคชาตมีเครื่องลาดและไม่มี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระราชาและโจรผู้เป็นข้าศึกต่อภิกษุเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ข้าศึกสังหารภิกษุเซ่นไหว้เทวดาเพื่อสำเร็จการงาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จบกถาว่าด้วยประเภทแห่งจตุกกะ โดยอาการทั้งปวง. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุเสพเมถุนธรรมทางมรรคและมิใช่มรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไม่พ้นอาบัติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุผู้ถูกปฏิบัติผิดไม่รู้ ไม่ยินดี ไม่เป็นอาบัติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุบ้าและมีจิตฟุ้งซ่าน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานที่เกิดแห่งอาบัติ มี ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายสิกขาบทที่เป็นสจิตตกะและอจิตตกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายสิกขาบทที่เป็นกายกรรมเป็น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุปฐมปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อุทานคาถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมในนางอุบลวรรณาเถรี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องเพศชายกลับเป็นเพศหญิง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ต้องอาบัติเพราะนอนร่วมกับภิกษุผู้มีเพศกลับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผู้มีเพศกลับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีปฏิบัติในเครื่องบริขารต่าง ๆ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ขาดประเคนเพราะเหตุ ๗ อย่าง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องสตรีรักสวาทพระภิกษุสุนทร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเป็นปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเป็นต้นเป็นปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุอรหันต์ชาวภัททิยนครจำวัดหลับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุเปิดประตูจำวัด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อธิบายประตูเช่นไรควรปิดและไม่ควรปิด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องภิกษุฝันได้เสพเมถุนธรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]