เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 10 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค 4,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 10 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค 4,สยา. [ปฐมปณฺณํ]