เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 9 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 3,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 9 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 3,สยา. [ปฐมปณฺณํ]