เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 6 ยมกปกรณ์ ภาค 2,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 6 ยมกปกรณ์ ภาค 2,สยา. [ปฐมปณฺณํ]