เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จริยาปิฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จริยาปิฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา. [ปฐมปณฺณํ]