เมนู

ชาตกฏฺฐกถา 6 เอกาทสก-ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา,สยา.

ชาตกฏฺฐกถา 6 เอกาทสก-ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา,สยา. [ปฐมปณฺณํ]