เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา. [ปฐมปณฺณํ]