เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เปตวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เปตวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา. [ปฐมปณฺณํ]