เมนู

สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี 1),สยา.

สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี 1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]