เมนู

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา 1),สยา.

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา 1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]