เมนู

อภิ. ป.(2) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ,สยา.

อภิ. ป.(2) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]