เมนู

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส,สยา.

สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส,สยา. [ปฐมปณฺณํ]