เมนู

โมคฺคลฺลาน วุตฺติวิวรณปญฺจิกา,พฺยากรณํ

โมคฺคลฺลาน วุตฺติวิวรณปญฺจิกา,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
  • โมคฺคลฺลาน วุตฺติวิวรณปญฺจิกาฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]