เมนู

วุตฺโตทยปาฐ,พฺยากรณํ

วุตฺโตทยปาฐ,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • วุตฺโตทยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สญฺญาปริภาสานิทฺเทส-ปฐมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รตนตฺตยปฺปณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถปริมาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธานาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คณสงฺเกตสญฺญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คณนิยม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครุ,ลหุสรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. มตฺตาวุตฺตินิทฺเทส-ทุติยปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คณนิยม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยตินิยม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สมวุตฺตินิทฺเทส-ตติยปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทส-จตุตฺถปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. วิสมวุตฺตินิทฺเทส-ปญฺจมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ฉปฺปจฺจยวิภาค-ฉฏฺฐปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปตฺถารนย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฏฺฐนย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทฺทิฏฺฐนย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สพฺพคลกฺริยนย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วุตฺตสงฺขฺยานย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วุตฺตอทฺธานย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]