เมนู

สทฺทนีติปฺปกรณํ (ปทมาลา),พฺยากรณํ

สทฺทนีติปฺปกรณํ (ปทมาลา),พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • สทฺทนีติปฺปกรณํ (ปทมาลา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถารมฺภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สวิกรณาขฺยาตวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺธกตฺตุกฺริยาปทนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุกตฺตุกฺริยาปทนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมกฺริยาปทนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาวกฺริยาปทนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ภวติกฺริยาปทมาลาวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปกิณฺณกวินิจฺฉย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ภูธาตุมยนามิกรูปวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. โอการนฺตปุลฺลิงฺคนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. อาการนฺตปุลฺลิงฺคนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. นิคฺคหีตนฺตปุลฺลิงฺคนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อิตฺถิลิงฺคนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. นปุํสกลิงฺคนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ลิงฺคตฺตยมิสฺสกนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. วาจฺจาภิเธยฺยลิงฺคาทิปริทีปนนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. สพฺพนามตํสทิสนามนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. สวินิจฺฉยสงฺขฺยานามนามิกปทมาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. อตฺถตฺติกวิภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]