เมนู

โมคฺคลฺลาน,พฺยากรณํ

โมคฺคลฺลาน,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • โมคฺคลฺลานสุตฺตปาโฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) ปฐโม กณฺโฑ (สญฺญาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) ทุติโย กณฺโฑ (สฺยาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) ตติโย กณฺโฑ (สมาโส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (4) จตุตฺโถ กณฺโฑ (ณาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (5) ปญฺจโม กณฺโฑ (ขาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) ฉฏฺโฐ กณฺโฑ (ตฺยาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7) สตฺตโม กณฺโฑ (ณฺวาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมคฺคลฺลานพฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ปฐโม สญฺญาทิกณฺโฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุติโย กณฺโฑ (สฺยาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3) ตติโย กณฺโฑ (สมาโส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. จตุตฺโถ กณฺโฑ (ณาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปญฺจโม กณฺโฑ (ขาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ฉฏฺโฐ กณฺโฑ (ตฺยาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สตฺตโม กณฺโฑ (ณฺวาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]